Thông tin Đề tài

Tên đề tài Chế tạo màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng đáp ứng khả năng tương thích sinh học cao. Mã số: VAST.ĐLT.01/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Độc lập trẻ cấp Viện
Họ và tên TS. Phạm Thị Năm
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Lựa chọn được điều kiện thích hợp tổng hợp màng hydroxyapatit pha tạp một số nguyên tố vi lượng trên nền thép không gỉ có khả năng tương thích sinh học định hướng ứng dụng trong y sinh.

Kết quả chính của đề tài

- Chế tạo thành công màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa.
- Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Mg, Ag và Zn  trong môi trường mô phỏng dịch cơ thể người (SBF), định hướng ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế.
- Vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng NaFMgZnAg có khả năng ức chế vi khuẩn.
- Nâng cao kiến thức chuyên môn và khả năng nghiên cứu của cán bộ trẻ về lĩnh vực chế tạo vật liệu nano ứng dụng trong y sinh.

ptnam

Những đóng góp mới

Chế tạo thành công màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trên nền thép không gỉ 316L bằng phương pháp điện hóa. Bước đầu thử nghiệm hoạt tính sinh học của vật liệu thép không gỉ 316L phủ màng HAp pha tạp các nguyên tố vi lượng: F, Ag, Mg và Zn trong môi trường mô phỏng dịch cơ thể người (SBF), định hướng ứng dụng làm nẹp vít xương trong y tế.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê):
+ Pham Thi Nam, Nguyen Thi Thom, Nguyen Thu Phuong, Vo Thi Hanh, Nguyen Thi Thu Trang, Vu Thi Hai Van, Trinh Hoang Trung, Tran Dai Lam, Dinh Thi Mai Thanh. Electrodeposition of sustainable fluoridated hydroxyapatite coatings on 316L stainless steel for application in bone implant. Green Processing and Synthesis 5 (2016) 499-510 (SCIE).
+ Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Nguyễn Thị Thơm, Đỗ Thị Hải và  Đinh Thị Mai Thanh. Tổng hợp điện hóa màng natri-hydroxyapatit trên nền thép không gỉ 316L. Tạp chí Hóa học, chấp nhận đăng 12/2016.
+ Đinh Thị Mai Thanh, Võ Thị Hạnh, Phạm Thị Năm, Lê Thị Duyên. Ảnh hưởng của hai yếu tố H2O2 và NO3- tới quá trình tổng hợp màng natri hydroxyapatit. Tạp chí Khoa học- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 62(4) (2017) xxx, chấp nhận đăng 12/2016.
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê)
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
+ 01 Qui trình tổng hợp FAgMgZn-HAp/TKG316L: Qui mô phòng thí nghiệm, có độ ổn đinh, độ lặp lại cao trong điều kiện: 0 ÷ - 1,7 V/SCE, nhiệt độ  50oC, 5 mV/s, 5 lần quét, pH = 4,45; Thời gian trao đổi ion 30 phút.
+ 05 mẫu FHAp/TKG316L; MgHAp/TKG316L; ZnHAp/TKG316L; AgHAp/TKG316L và FAgMgZn/TKG316L: kích thước 1010,2 cm;  chiều dày: 8,4 m;  độ bám dính: 8,9 Mpa; độ ghồ ghề bề mặt: 75,083 nm.

Địa chỉ ứng dụng

Viện 103- Học viện Quân y