Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hiệu quả chống ăn mòn của lớp phủ epoxy chứa nano oxit sắt từ biến tính với các ức chế ăn mòn hữu cơ để bảo vệ chống ăn mòn cho thép các bonMã số nhiệm vụ: VAST.HTQT.Phap.02/13-14
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Kỹ thuật Nhiệt đới
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Trịnh Anh Trúc
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 200 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

-    Phát triển lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn tiên tiến có hiệu quả cao và giảm thiểu ô nhiễm môi trường sử dụng hợp chất kích thước nano.
-    Hiểu rõ về cơ chế tương tác của lớp phủ với nền kim loại, các thành phần trong lớp phủ và cơ chế điện hóa của lớp phủ

Kết quả chính của đề tài

-   Tổng hợp và biến tính nano oxit sắt từ với chất ức chế ăn mòn hữu cơ, nghiên cứu khả năng ức chế ăn mòn và điều kiện giải thoát chất ức chế ăn mòn của nano oxit sắt từ biến tính.
-    Khảo sát khả năng bảo vệ chống ăn mòn thép của lớp phủ epoxy chứa nano oxit sắt từ biến tính bằng phương pháp tổng trở điện hóa.
-    Làm rõ cơ chế bảo vệ chống ăn mòn do tương tác của chất phụ gia với nền thép tại ranh giới màng sơn/bề mặt kim loại làm gia tăng bám dính của màng sơn và ức chế phản ứng ăn mòn kim loại.
- Kết quả đào tạo: hướng dẫn 1 nghiên cứu sinh (Nguyễn Thu Trang)
- Phát triển hợp tác: Thông qua các chuyến công tác trao đổi khoa học giữa hai bên, thông qua các công bố chung, kết hợp ưu thế của mỗi bên trong nghiên cứu lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn

Những đóng góp mới

- Sử dụng nano oxit sắt từ như chất mang ức chế ăn mòn trong lớp phủ bảo vệ chống ăn mòn.
- Đưa ra cơ chế tương tác của oxit sắt từ và oxit sắt từ biến tính tại ranh giới màng sơn và bề mặt kim loại.
- Chứng minh khả năng sử dụng nano oxit sắt từ như một phụ gia ức chế ăn mòn thân thiện môi trường.

tatruc

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc tế SCI, 01 bài báo đăng trên tạp chí Quốc gia, 01 báo cáo tham dự Hội nghị Quốc tế
-  Trinh Anh Truc, Nguyen Thu Trang, Thai Thu Thuy, To Thi Xuan Hang, Nguyen Xuan Hoan, Nguyen Anh Son, Maëlenn Aufray, Nadine Pébère, Improvement of adherence and anticorrosion properties of an epoxy-polyamide coating on steel by incorporation of an indol-3 butyric acid modified nanomagnetite, Journal of Coatings Technology and Research, 2015, accepted
-   Nguyen Thu Trang, Trinh Anh Truc, Nguyen Xuan Hoan, Phan Thi Trang, Thai Thu Thuy, To Thi Xuan Hang, Synthesis and modification of Fe3O4 nanoparticles by alkyl ammonium of 2- benzothiazolythio succinic acid for enhancement of the corrosion resistance of epoxy coating on the steel surface. Tạp chí khoa học công nghệ, 53, 4A, 2015, 145-152
-   To Thi Xuan Hang, Trinh Anh Truc, Nguyen Thu Trang, Nguyen Xuan Hoan,  Nadine Pébère, Protection contre la corrosion d’un acier au carbone  par un revêtement époxy contenant des oxydes de fer modifiés par un composé silané, Báo cáo miệng tại Hội nghị Matériaux2014, Montpellier, 24-26/11/2014

Kiến nghị

* Ki?n ngh? và ?? xu?t c?a ch? nhi?m nhi?m v?:
?ây là ?? tài nghiên c?u m?i, trong khuôn kh? h??p ta?c song ph??ng Viê?t-Pha?p va? ?ã ?a?t ????c m?t s? k?t qu? kh? quan ban ??u. Ch? trì ?? tài mong mu?n ?? tài ???c ti?p t?c th?c hi?n nh?m nghiên c?u sâu h?n v? châ?t phu? gia nano mang ??c chê? ?n mo?n va? tiê?p tu?c pha?t triê?n h??p ta?c v??i pho?ng thi? nghiê?m CIRIMAT trong li?nh v??c l??p phu? ba?o vê? chô?ng ?n mo?n tiên tiê?n thân thiê?n môi tr???ng.