Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tách chiết các peptide từ nọc rắn Việt Nam từ Ophiophagus hannah có tác dụng lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1. Mã số đề tài: VAST.CTG.02/15-16
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Tuyết Nhung
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2017
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng (Sáu trăm triệu đồng./.)
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài

-    Tách chiết được các phân đoạn peptide trong nọc rắn Ophiophagus hannah
-    Đánh giá tác động của các phân đoạn này lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
1. Bốn phân đoạn protein có kích thước phân tử (1) từ 3-10 kDa, (2) từ 10-30 kDa, (3) từ 30-50 kDa và (4) từ 50-100 kDa được thu nhận.
2. Ở nồng độ 10 µg/mL, 4 phân đoạn peptide phân tách được từ phân đoạn (3-10 kDa) không ảnh hưởng lên sinh trưởng của tế bào mô mỡ 3T3-L1, trong đó chỉ có phân đoạn 2 (PĐ2) ức chế sự tích lũy lipid trong tế bào 3T3-L1 đã được biệt hóa.
3. Ở nồng độ 10 µg/mL, pOh1 và pOh2 được phân tách từ PĐ2 không ảnh hưởng lên sinh trưởng của tế bào mô mỡ 3T3-L1.
4. Ở nồng độ 10 µg/mL, pOh2 ức chế khoảng 56% sự tích lũy lipid trong tế bào 3T3-L1 nhờ làm giảm sự biểu hiện của 2 nhân tố phiên mã quan trọng đó là PPARγ và C/EBPα cũng như 2 gene liên quan đến trao đổi lipid trong tế bào là GPDH và aP2.
5. pOh2 có khối lượng phân tử là 3709,4 Dalton (~3,7 kDa).  
-    Về ứng dụng: Sản phẩm có tiềm năng ứng dụng cho người bệnh béo phì sau khi được đánh giá trên mô hình động vật béo phì

nttnhung

Những đóng góp mới

Đã tách chiết thành công và xác định được hoạt tính lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1 của peptide có kích thước khoảng 3 kDa trong nọc rắn Việt nam Ophiophagus hannah

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02
1. Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Vũ Thị Hiền, Phạm Thị Hoa, Hà Thị Thu, Nguyễn Thị Hoa, Mai Thùy Linh, Nguyễn Hải Triều, Phạm Thị Lành, Đinh Duy Kháng, Đồng Văn Quyền (2016) Phân tách các protein từ nọc rắn hổ mang chúa Việt Nam Ophiophagus hannah và khảo sát ảnh hưởng của chúng lên sự biệt hóa của tế bào mô mỡ 3T3-L1. Tạp chí Công nghệ sinh học 14(2): 225-230.
2. Thi Tuyet Nhung Nguyen, Thi Thu Ha, Thi Hoa Nguyen, Thi Vu Hien, Nam Hai Truong, Hoang Ha Chu, Van Quyen Dong (2017) Peptide fraction pOh2 exerts anti-adipogenic activity through inhibition of C/EBPα and PPARγ expression in 3T3-L1 adipocytes. BioMed Research International. https://doi.org/10.1155/2017/4826595 (IF 2,134).
- Các sản phẩm khác: Tham gia đào tạo 01 học viên cao học

Địa chỉ ứng dụng

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài: Tiếp tục tách chiết peptide, nghiên cứu cấu trúc và xác định hoạt tính sinh học trên đối tượng chuột béo phì.