Thông tin Đề tài

Tên đề tài uan trắc và phân tích môi trường biển ven bờ phía Bắc 2016
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên TS. Dương Thanh Nghị
Thời gian thực hiện 01/01/2016 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu VNĐ cho năm 2016
Xếp loại Kém
Mục tiêu đề tài

-   Quan trắc chất lượng ba hợp phần môi trường biển - nước, trầm tích và sinh vật - ven bờ miền Bắc, từ Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), nhằm đánh giá chất lượng môi trường biển ven bờ Việt Nam.
-    Phát hiện các vấn đề môi trường đang diễn ra và cảnh báo các vấn đề ô nhiễm có thể xảy ra trên vùng biển ven bờ Việt Nam, phục vụ cho việc quản lý và bảo vệ môi trường biển của Nhà nước.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Quan trắc và phân tích môi trường trên tổng số 6 trạm bị tác động ven bờ: Trà Cổ, Cửa Lục, Đồ Sơn, Ba Lạt, Sầm Sơn và Cửa Lò. Thời gian quan trắc gồm 2 đợt trong năm: đợt 1 đại diện mùa khô và đợt 2 đại diện mùa mưa năm 2016 để theo dõi thường xuyên, liên tục hàng năm diễn biến chất lượng môi trường vùng biển ven bờ phía Bắc.
- Về ứng dụng: Là cơ sở tài liệu để phụ vụ xây dựng Báo cáo hiện trạng môi trường biển Quốc gia. Mặt khác tăng cường giám sát các biến đổi tự nhiên toàn cầu cũng như sự cố do con người gây ra trên biển. Giúp các sở ban ngành địa phương liên quan xây dựng các quy định quản lý môi trường biển.

dtnghi

Sản phẩm đề tài

    - Báo cáo tổng kết
    - Báo cáo tóm tắt
    - Báo cáo số liệu quan trắc đợt 1 và 2
    - Báo cáo tóm tắt tiếng Anh và Việt

Địa chỉ ứng dụng

Địa chỉ đã áp dụng, hoặc đề nghị áp dụng (nếu có): MONRE, VAST và các cơ quan quản lý môi trường nhà nước cấp địa phương.
* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có): Tăng cường thiết bị phân tích vi ô nhiễm nhằm đáp ứng hoạt động giám sát chất ô nhiễm trong giai đoạn hiện đại.