Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá tốc độ xâm thực đá vôi đảo Cát Bà, Hải Phòng và đề xuất biện pháp bảo tồn cảnh quan.
Mã số đề tài VAST05.01/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Trung Minh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600.000.000 đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng cơ sở khoa học xác định tốc độ xâm thực (phong hóa, xói mòn, ăn mòn) đá vôi đảo Cát Bà.
- Góp phần bổ sung thông tin về quá trình tiến hóa cảnh quan địa mạo, quá trình địa hoá, địa chất nhằm nâng cao nhận thức về giá trị địa chất-địa mạo độc đáo của đảo Cát Bà.
- Đề xuất các biện pháp bảo tổn bền vững cảnh quan khu vực đảo Cát Bà.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Kết quả nghiên cứu của đề tài đánh giá tốc độ xâm thực đá vôi trên khu vực đảo Cát Bà cụ thể như sau: trên cạn đá vôi đảo cát bà có mức độ xâm thực trung bình, dao động trong khoảng 0,017 đến 0,228 mm/năm, trong đới ngập nước đá vôi có tốc độ xâm thực trung bình và xâm thực cao, lần lượt là 0,180 mm/năm và 0,316 mm/năm. Nhưng vấn đề xâm thực cần được nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài nhất định và cần được tiến hành khảo sát lập lại nhiều lần để khẳng định một các chính xác nhất giá trị xâm thực tại mỗi khu vực. Đã đề xuất nhóm giải pháp kỹ thuật công trình và nhóm giải pháp mềm, giải pháp xã hội nhằm bảo tồn và phát triển cảnh quan du lịch trên đảo.
-    Về ứng dụng: Kết quả của đề tài được ứng dụng đánh giá tốc độ bào mòn, xâm thực các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên, các khu vực có đá vôi ngập nước như Vịnh Hạ Long, Tràng An,…. và các công trình xây dựng nhân tạo khác.

ntminh

Những đóng góp mới

Các kết quả của đề tài có thể được dùng cho phát triển hướng nghiên cứu định hướng vào lĩnh vực đánh giá tốc độ bào mòn, xói mòn các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên.

Địa chỉ ứng dụng

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có):
Đề nghị phát triển hướng nghiên cứu định hướng vào lĩnh vực đánh giá tốc độ bào mòn, xói mòn các cảnh quan thiên nhiên, các công trình văn hóa lịch sử được xây dựng bằng đất, đá tự nhiên.