Thông tin Đề tài

Tên đề tài Ứng dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương giám sát hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội và ứng phó với biến đổi khí hậu;
Mã số đề tài VT/UD-04/13-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý Tài nguyên TP.HCM
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên TS. Phạm Thị Mai Thy
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 2,75 tỷ
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

•    Sử dụng ảnh viễn thám để cập nhật thông tin hiện trạng và đánh giá diễn biến một số loại hình sử dụng đất chính (lúa, cây ăn trái, rừng và nuôi trồng thủy sản) cấp vùng (Tây Nam bộ) và cấp địa phương (tỉnh, huyện).
•    Đánh giá khả năng ứng dụng của ảnh vệ tinh độ phân giải cao VNREDSat-1 cho việc xác định và tính toán biến động diện tích các loại hình sử dụng đất như: lúa, cây ăn trái, rừng và nuôi trồng thủy sản;
•    Nâng cao năng lực ứng dụng viễn thám cho các cơ quan có liên quan trong khu vực Tây Nam Bộ.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học:
o    Phương pháp đánh giá ảnh VNREDSat-1 (ảnh vệ tinh quang học đầu tiên của Việt Nam) so với ảnh tương đương khác như SPOT, RapidEye;
o    Lập mô hình ước lượng năng suất lúa từ vệ tinh Radar;
o    Phương pháp lập bộ CSDL và các quy chuẩn của CSDL.
-    Về ứng dụng:
o    Đánh giá ảnh VNREDSat-1 so với ảnh tương đương khác về tọa độ và giá trị phổ;
o    Ứng dụng phân tích ảnh VNREDSat-1 trong theo dõi hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp;
o    Ứng dụng ảnh vệ tinh Radar trong ước lượng năng suất lúa;
o    Xây dựng được CSDL tích hợp viễn thám và GIS phục vụ giám sát đất nông nghiệp khu vực Tây Nam Bộ sử dụng ảnh vệ tinh VNREDSat-1 và tương đương.

ntmaithy

Những đóng góp mới

Đánh giá tổng quát (về độ chính xác tọa độ và giá trị phản xạ phổ) của ảnh vệ tinh VNREDSat-1 so với các ảnh quang học tương đương khác.

Địa chỉ ứng dụng

•    Sở Tài nguyên và Môi trường;
•    Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn;
•    Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
Ban Quản lý Dự án Vệ tinh VNREDSat-1