Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu giải pháp nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Mã số nhiệm vụ: VAST.CTG.09/14-16.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Chủ tịch Viện giao
Họ và tên ThS. Trần Văn Cường.
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 750 triệu đồng.
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến việc ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Khảo sát, đánh giá thực trạng năng lực tiếp cận thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân, góp phần tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học:
Đã điều tra thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu, kết quả cho thấy:
+ Ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu mới chỉ dừng lại ở việc ứng dụng các thành tựu về giống và áp dụng cơ giới hóa trong sản xuất là chính. Trong khi đó việc đổi mới phương thức sản xuất, áp dụng các kỹ thuật làm đất, canh tác mới còn ở mức trung bình.
+ Năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân tại hai huyện Lâm Thao và Cẩm Khê ở mức độ trung bình: Các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu đã có sự đầu tư, tìm hiểu thông tin thị trường, nhưng không thường xuyên. Các nội dung thông tin tìm hiểu cũng khá đa dạng nhưng chỉ tập trung chủ yếu vào các thông tin kinh tế (lãi suất, giá thuê, mượn đất đai,..). Các kênh tiếp cận thông tin chủ yếu là thông qua chính quyền, tổ chức xã hội địa phương và bạn bè, người thân.
+ Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu gồm: tuổi và trình độ văn hóa chủ hộ, nguồn lao động nông nghiệp, các tổ chức xã hội, đoàn thể địa phương, điều kiện kinh tế của hộ nông dân, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của hộ và nhóm yếu tố thể chế, chính sách.
+ Các yếu tố ảnh hưởng tới năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu gồm: Trình độ văn hóa chủ hộ, diện tích đất sản xuất, sự tham gia các tổ chức xã hội, số lần tham gia tập huấn và khoảng cách từ hộ đến chợ,... Trong đó, trình độ càng cao, tham gia càng nhiều lớp đào tạo tập huấn, diện tích đất sản xuất nông nghiệp càng lớn, sở hữu càng nhiều các phương tiện giao thông, liên lạc,... thì năng lực tiếp cận càng cao.
+ Đề xuất được 03 giải pháp nâng cao khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và 05 giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các hộ nông dân trên địa bàn nghiên cứu.

tvcuong1

tvcuong2

Những đóng góp mới

Là công trình đầu tiên nghiên cứu, đánh giá thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp và năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, từ đó đề xuất giải pháp nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận thị trường, góp phần tăng thu nhập, đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân.
    Các kết quả nghiên cứu góp phần làm cơ sở cho việc định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố (liệt kê): 04 bài báo trên các tạp chí khoa học trong nước.
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):
+ Báo cáo tổng kết nhiệm vụ;
+ Báo cáo thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
+ Báo cáo thực trạng năng lực tiếp cận thị trường và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực tiếp cận thị trường của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
+ Đề xuất các giải pháp nâng cao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp cho các hộ nông dân.
+ Đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường cho các hộ nông dân.
- Các sản phẩm khác (nếu có):
Góp phần đào tạo 01 tiến sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp với tên đề tài: “Giải pháp nâng cao năng lực tiếp cận thị trường đối với các hộ nông dân nghèo tỉnh Phú Thọ”.