Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá hệ thống thiết bị khảo sát, quan trắc biển ở Việt Nam và xây dựng định hướng chiến lược phát triển cho Viện Hàn lâm KHCNVN Mã số đề tài: VAST06.01/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Cơ học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học và Công nghệ biển (VAST06)
Họ và tên GS. TSKH. Nguyễn Tiến Khiêm
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600.000.000,00đ (sáu trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Điều tra hiện trạng việc sử dụng khai thác, bảo dưỡng sửa chữa và nâng cấp các thiết bị khảo sát và quan trắc biển hiện có; Đối chiếu với nhu cầu phát triển ở Việt Nam để đề xuất giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho sự phát triển các hệ thống thiết bị khảo sát, quan trắc biển đồng bộ và hiện đại ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Kết quả chính của đề tài

-    Về khoa học: Đã nghiên cứu tổng quan về thiết bị khảo sát quan trắc biển trên thế giới; Hoàn thành báo cáo đánh giá thực trạng sử dụng khai thác và bảo dưỡng sửa chữa thiết bị khảo sát quan trắc biển ở Viện HLKHCNVN; Đã xác định định hướng và xây dựng chiến lược phát triển các hệ thống thiết bị khảo sát quan trắc biển cho Viện HLKHCNVN; Bước đầu thống kê và xây dựng cơ sở dữ liệu các thiết bị hiện có ở Viện HLKHCNVN;
-    Về ứng dụng: Đã sửa chữa 01 thiết bị đo dòng chảy bị hỏng ở Viện Cơ học;

Những đóng góp mới

Xây dựng Định hướng chiến lược phát triển các hệ thống thiết bị khảo sát quan trắc biển cho Viện HLKHCNVN và Bước đầu thiết lập cơ sở dữ liệu về trang thiết bị nghiên cứu biển ở Viện HLKHCNVN,

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 01 bài báo đăng trong tạp chí ISI: Nondestructive Testing and Evaluation (Đánh giá và Thử nghiệm không phá hủy)
- Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): 0
- Các sản phẩm cụ thể (mô tả): Thiết bị đã sửa chữa DMC-2M: ID 188
- Các sản phẩm khác (nếu có): Cở sở dữ liệu về thiết bị khảo sát quan trắc biển ở Viện HLKHCNVN (Phần mềm)