Thông tin Đề tài

Tên đề tài Thiết kế chế tạo thử nghiệm trạm thu phát mặt đất trong hệ thống thông tin vệ tinh ứng dụng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR. Mã số đề tài: VT/CN-02/14-15
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên PGS. TS. Vũ Văn Yêm
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 5000 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Làm chủ công nghệ thiết kế chế tạo, tích hợp trạm mặt đất trong hệ thống thông tin vệ tinh thế hệ mới dùng công nghệ vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR (Software Defined Radio).
    - Thiết kế chế tạo thử nghiệm trạm thu phát vô tuyến mặt đất băng tần C mở rộng kết nối vệ tinh dùng kỹ thuật vô tuyến điều khiển bằng phần mềm SDR sử dụng vi mạch khả trình DSP/FPGA và các công cụ hiện đại khác.
- Đào tạo đội ngũ khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, công nghệ điện tử viễn thông.

Kết quả chính của đề tài

Đề tài được thực hiện trong 30 tháng (24 tháng + 6 tháng gia hạn), nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các hạng mục:
-    Về khoa học: Công bố 09 bài báo khoa học trong đó 05 bài trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước, quốc tế, 04 bài trong tạp chí trong nước. Đề tài góp phần đào tạo được 06 thạc sỹ và tham gia đào tạo 03 nghiên cứu sinh.
-    Về ứng dụng: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo trạm mặt đất thu phát tín hiệu vệ tinh tại băng tần C mở rộng dựa trên công nghệ vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm SDR. Hoàn thành Bộ tài liệu về công nghệ thiết kế, chế tạo máy thu phát vô tuyến số trong trạm mặt đất, gói các mô đun chương trình phần mềm SDR, phần mềm hệ thống.

vvyem1

vvyem2

Những đóng góp mới

- Phân hệ xử lý tín hiệu cao tần gồm các khối ghép nối anten, bộ lọc, LNA, bộ tạo dao động,.. được nghiên cứu tính toán tích hợp tương tự với máy thu phát truyền thống trên công nghệ HDR.
    - Hệ thống thực hiện toàn bộ các khâu trong phân hệ xử lý tín hiệu trung tần và băng cơ sở bằng các thuật toán được thiết kế, lập trình thực thi trên nền tảng phần cứng DSP/FPGA và thiết kế phần mềm điều khiển hoạt động của trạm chạy trên PC.
Đề tài nghiên cứu đã kết hợp các công nghệ thiết kế trạm thu phát mặt đất truyền thống và công nghệ SDR với việc sử dụng các thuật toán xử lý tín hiệu trên nền tảng FPGA/DSP để có thể tạo ra một thiết bị tối ưu nhất, có khả năng kinh tế tốt nhất và giảm thiểu tối đa kích thước của máy thu.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê) : 08 bài báo trong đó 05 bài trong kỷ yếu hội nghị khoa học trong nước, quốc tế, 03 bài trong tạp chí trong nước
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ) : Trạm thu phát vệ tinh sử dụng công nghệ SDR, hiện lưu giữ tại Viện Điện tử - Viễn thông, Đại học Bách Khoa Hà Nội.