Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, khảo sát, đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất.
Mã số đề tài VT/UD – 02/15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Ngô Duy Tân
Thời gian thực hiện 01/01/2015 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 1482.8 triệu đồng
Xếp loại Đạt
Mục tiêu đề tài

+    Nắm vững các luận cứ khoa học, công nghệ trong công tác khảo sát lựa chọn vị trí và vận hành khai thác trạm mặt đất của hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất.
+    Đề xuất một số địa điểm xây dựng trạm mặt đất tại khu vực phía Nam cho hệ thống vệ tinh quan sát Trái đất.

Kết quả chính của đề tài

*    Về khoa học:
•    Nghiên cứu về hệ thống trạm mặt đất của hệ thống VNREDSat-1
•    Nghiên cứu kinh nghiệm triển khai và khai thác trạm mặt đất tại các nước khác trên thế giới.
•    Nghiên cứu tình hình khai thác hệ thống trạm mặt đất VNREDSat-1 và nhu cầu triển khai trặm mặt đất tại khu vực phía Nam    
•    Xây dựng các tiêu chí để đánh giá vị trí triển khai trạm mặt đất cho vệ tinh quan sát Trái đất.
•    Xây dựng phần mềm tính toán vùng phủ sóng và thời gian liên lạc giữa vệ tinh và trạm mặt đất
*    Về ứng dụng:
•    Thực hiện khảo sát thu thập số liệu để đánh giá một số vị trị cụ thể cho việc xây dựng trạm mặt đất
•    Phương pháp, quy trình khảo sát cũng như bộ tiêu chí giúp đánh giá các yêu cầu để xác định địa điểm xây dựng và khai thác an toàn trạm mặt đất.

ndtan1

Địa chỉ ứng dụng

Trung tâm Điều khiển và Khai thác vệ tinh nhỏ, Viện Công nghệ vũ trụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.