Thông tin Đề tài

Tên đề tài “Tính phân đoạn của đới đứt gãy Sông Hồng, Sông Lô trong Đệ Tứ và vai trò của nó trong đánh giá địa chấn kiến tạo và tai biến địa chất”; Mã số: VAST05.02/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Ngô Văn Liêm
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600,0 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xác định quy mô, tính chất hoạt động và tốc độ chuyển dịch của các đứt gãy Sông Hồng, Sông Lô trong Đệ tứ;
- Đánh giá nguy hiểm động đất và tai biến địa chất dọc các đứt gãy và các công trình trọng điểm.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học: Việc xây dựng cơ sở khoa học để xác định các phân đoạn đứt gãy có khả năng hoạt động bằng các nghiên cứu vừa mang tính chất truyền thống, vừa có sự tích hợp hướng tới các nghiên cứu, phân tích đánh giá định lượng thông qua các chỉ số địa mạo bằng việc sử dụng các công nghệ tiên tiến, hiện đại (viễn thám và GIS,…) là cách tiếp cận được sử dụng khá phổ biến trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, ở nước ta, các nghiên cứu này còn khá hạn chế, hoặc chưa làm rõ được vai trò và ý nghĩa của chúng.Vì vậy, nghiên cứu này sẽ góp phần nâng cao cơ sở lý luận cũng như phát triển phương pháp nghiên cứu trong đánh giá hoạt động kiến tạo hiện đại bằng các công cụ định lượng đó là các chỉ số địa mạo.
- Về ứng dụng: Các kết quả có tính chất định lượng về hoạt động đứt gãy trẻ và hiện đại là các thông số quan trọng trong nhiều các tính toán ứng dụng trong thực tế như đánh giá nguy hiểm động đất, gia tốc rung động nền ảnh hưởng đến các công trình xây dựng quan trọng; cũng như các mô hình dự báo, đánh giá, phân vùng các dạng tai biến khác liên quan.

nvliem1

nvliem2

Những đóng góp mới

-    Làm rõ được các phân đoạn đứt gãy chính trong khu vực nghiên cứu về vị trí, chiều dài, tính chất cũng như tốc độ hoạt động của chúng trong giai đoạn Đệ tứ.
-    Đánh giá được mức độ hoạt động khác nhau của các phân đoạn đứt gãy chính bằng việc định lượng thông qua các chỉ số địa mạo.
-    Làm rõ được vai trò của của hoạt động kiến tạo trẻ trong đánh giá động đất và tai biến trượt lở đất.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố: 04 bài(1 bài SCIE và 3 bài tạp chí quốc gia)
(1).Dieu Tien Bui, Tran Anh Tuan, Nhat-Duc Hoang, Nguyen Quoc Thanh, Duy Ba Nguyen, Ngo Van Liem, Biswajeet Pradhan (2016). “Spatial prediction of rainfall-induced landslides for the Lao Cai area (Vietnam) using a hybrid intelligent approach of least squares support vector machines inference model and artificial bee colony optimization”. Landslides. DOI 10.1007/s10346-016-0711-9; (SCIE).
(2). Ngô Văn Liêm, Phan Trọng Trịnh, Hoàng Quang Vinh, Nguyễn Văn Hướng, Nguyễn Công Quân, Trần Văn Phong, Nguyễn Phúc Đạt (2016); Phân tích mối tương quan giữa các chỉ số địa mạo và
hoạt động Kiến tạo hiện đại của đới đứt gãy Sông Lô
khu vực rìa tây nam dãy Tam Đảo. Tạp chí Các Khoa học về Trái Đất, 38 (1), 1-13.
(3). Ngo Van Liem, Nguyen Phuc Dat, Bui Tien Dieu, Vu Van Phai, Phan Trong Trinh,Hoang Quang Vinh, Tran Van Phong, (2016). Assessment of geomorphic processes and active tectonics in the Day Nui Con Voi area (North Viet Nam) using the hypsometric curve analysis method. Vietnam Journal of Earth Sciences;Vol 38 (2) 202-216.
(4). Trần Việt Anh, Ngô Văn Liêm (2015). Phân chia ranh giới các hoạt động magma phần Tây Bắc khối nâng Phan Si Pan trên cơ sở sử dụng tài liệu địa chất và viễn thám. Tạp chí Tài nguyên và Môi trường. Số 13 (291), tr.26-29.

-    Các sản phẩm cụ thể: (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)
1    Bản đồ phân bố các đứt gãy hoạt động trong khu vực nghiên cứu, tỉ lệ 1/250.000  -  Viện Địa chất
2    Báo cáo đánh giá tốc độ và tính chất chuyển dịch của đứt gãy Sông Hồng, Sông Lô trong Đệ Tứ -  Viện Địa chất
3    Sơ đồ mô hình chuyển dịch và  phân bố biến dạng Coulomb dọc các chấn đoạn đứt gãy chính  -  Viện Địa chất
4    4.1. Báo cáo đánh giá nguy hiểm động đất khu vực dọc các đứt gãy và một số công trình trọng điểm  -  Viện Địa chất
    4.2. Báo cáo đánh giá tai biến địa chất liên quan đến hoạt động đứt gãy kiến tạo trẻ khu vực dọc các đứt gãy và một số công trình trọng điểm    -  Viện Địa chất
5    Báo cáo tổng kết  -  Viện Địa chất
-    Các sản phẩm khác: hỗ trợ đào tạo 02 thạc sĩ.