Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu phát triển phương pháp, kỹ thuật xử lý, phân tích ảnh siêu phổ, phục vụ triển khai các ứng dụng của vệ tinh VNREDSat – 1B và ứng dụng thử nghiệm trong giám sát môi trường Mã số đề tài: VT/CB-01/13-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Vũ trụ
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ trong chiến lược NCUD CN Vũ trụ 2012-2015
Họ và tên Lại Anh Khôi
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 2,7 tỷ đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

    Phát triển các phương pháp và kỹ thuật xử lý, phân tích ảnh siêu phổ nhằm chuẩn bị cho việc khai thác hiệu quả ảnh của vệ tinh VNREDSat – 1B ;
    Phát triển các module phần mềm xử lý, phân tích ảnh siêu phổ ;
    Xây dựng cơ sở dữ liệu phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên;
    Triển khai ứng dụng thử nghiệm với các loại ảnh vệ tinh siêu phổ hiện có cho mục đích thành lập bản đồ lớp phủ, xác định các tham số môi trường biển như nồng độ vật chất lơ lửng và nồng độ chlorophyll a trong nước biển.

Kết quả chính của đề tài

    Về khoa học: a) nghiên cứu làm rõ đặc điểm, tiềm năng ứng dụng và những thách thức trong xử lý, phân tích ảnh siêu phổ, các phương pháp xử lý, phân tích ảnh siêu phổ (hiệu chỉnh ảnh hưởng của khí quyển, biến đổi cô đọng thông tin, phân loại, phát hiện đối tượng và xác định định lượng một số tham số môi trường); b) xây dựng mới 6 chương trình (hiệu chỉnh khí quyển, biến đổi ảnh, phát hiện đối tượng, chiết xuất chỉ số diện tích lá, nồng độ vật chất lơ lửng và nồng độ chlorophyll a), lựa chọn tích hợp bổ sung với một số chức năng sẵn có trong ENVI thành một bộ công cụ hoàn chỉnh để xử lý, phân tích ảnh siêu phổ trong ENVI; c) đo đạc, xử lý phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên tiêu biểu của Việt Nam xây dựng thành công 5 thư viện phổ đại diện cho 5 vùng miền (Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Đồng bằng Sông Cửu Long) phục vụ cho việc phát triển thuật toán cũng như tham chiếu trong xử lý, phân tích ảnh siêu phổ.  
    Về ứng dụng: triển khai ứng dụng thử nghiệm bộ công cụ phần mềm đã xây dựng trên ảnh siêu phổ mô phỏng theo đặc tính kỹ thuật dự kiến ảnh của vệ tinh VNREDSat-1B từ ảnh Hyperion, thành lập các bản đồ hiện trạng lớp phủ một khu vực thuộc tỉnh Nam Định, nồng độ vật chất lơ lửng và nồng độ chlorophyll a khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng.

lakhoi1

lakhoi2

Những đóng góp mới

Đề tài đã tiếp cận, làm rõ đặc điểm của ảnh siêu phổ, các phương pháp xử lý, phân tích ảnh siêu phổ, một loại tư liệu viễn thám mới, giàu tiềm năng nhưng còn xa lạ với người sử dụng và cũng nhiều thách thức trong xử lý, phân tích. Đã xây dựng thành công bộ công cụ phần mềm xử lý, phân tích ảnh siêu phổ và các thư viện phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên tiêu biểu ở Việt Nam phục vụ mục tiêu phát triển thuật toán cũng như tham chiếu trong xử lý, phân tích ảnh siêu phổ nói riêng và ảnh viễn thám nói chung.

Sản phẩm đề tài

-    Các bài báo đã công bố (liệt kê):
Lại Anh Khôi, Chu Xuân Huy, Nguyễn Viết Lương. Đánh giá trạng thái thực vật bằng ảnh siêu phổ. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường. Số 11 (241) tháng 6-2016.
Lại Anh Khôi, Nguyễn Viết Lương, Phan Thị Kim Thanh, Tô Trọng Tú. Xây dựng thư viện phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên, tích hợp trong ENVI. Tạp chí Tài nguyên & Môi trường. Số 12 (242) tháng 6-2016.
-    Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích (liệt kê): không
-    Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt (Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Trung tâm Thông tin tư liệu – Viện HLKHCNVN, Văn phòng Chương trình Khoa học Công nghệ vũ trụ, Phòng Quản lý tổng hợp Viện Công nghệ vũ trụ)
-    Các sản phẩm khác (nếu có): 06 chương trình máy tính + 05 thư viện phổ phản xạ của các đối tượng tự nhiên các khu vực Tây Bắc, Đông Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên, Đồng bằng Sông Cửu Long.

Địa chỉ ứng dụng

các cơ sở viễn thám của các Bộ, Ngành, các Trường Đại học