Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học và đánh giá tác dụng hạ gluco huyết trên động vật thực nghiệm của lá cây đinh lăng (Polyscias fruticosa L. Harms). Mã số đề tài: VAST.ĐLT.06/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Đa dạng sinh học và các hợp chất có hoạt tính sinh học (VAST04)
Họ và tên TS. Trần Thị Hồng Hạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Nghiên cứu thành phần hóa học theo định hướng ức chế α-glucosidase và α-amylase và đánh giá tác dụng hạ gluco huyết trên động vật thực nghiệm của lá cây đinh lăng.

Kết quả chính của đề tài

- Đã thu thập được đủ lượng mẫu lá đinh lăng phục vụ nghiên cứu hoá học và hoạt tính sinh học.
- Đã phân lập và xác định cấu trúc của 06 hợp chất sạch trong đó có 01 hợp chất mới từ lá cây đinh lăng. Các hợp chất này gồm 3 saponin 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1->4)-β-D-glucuronopyranosyl-oleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester (1), polyscioside D (2), polyscioside I (3, chất mới); và 3 flavonoid glycoside afzelin (4), kaempferol-3-O-α-L-rhamnopyranosyl-(1->6)-β-D-glucopyranoside (5), và quercitrin (6).
- Đã đánh giá hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase của các chất tách được. Hợp chất saponin 1 thể hiện tác dụng ức chế cả 2 enzyme trong khi các hợp chất flavonoid chỉ có tác dụng ức chế α-amylase. Hợp chất 1 có tác dụng ức chế hiệp đồng với acarbose ở nồng độ thấp đối với enzyme α-amylase.
- Đã hoàn thiện quy trình phân lập ổn định hợp chất saponin 1 từ lá cây đinh lăng quy mô 10 kg nguyên liệu khô/mẻ và tách được 21,3 g hoạt chất đạt độ sạch > 97%.
- Đã đánh giá được tác dụng hạ gluco huyết của hợp chất 1 trên mô hình chống dung nạp sucrose. Kết quả cho ở liều 100 mg/kg thấy hợp chất 1 có tác dụng hạ đường huyết đáng kể.

hhanh1

Những đóng góp mới

-    Lần đầu tiên nghiên chi tiết thành phần hoá học của lá đinh lăng theo định hướng hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase và α-amylase.
-    Lần đầu tiên xây dựng được quy trình ổn định phân lập hợp chất saponin 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1->4)-β-D-glucuronopyranosyl-oleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester (1) từ lá đinh lăng quy mô 10 kg mẫu khô/mẻ.
-    Phân lập và xác định được cấu trúc hợp chất mới polyscioside I.
-    Lần đầu tiên đánh giá được tác dụng hạ gluco huyết của hợp chất (1) trên mô hình chuột thí nghiệm.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 02 bài báo quốc tế
1) Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Hai Dang, Nguyen Tien Dat. α-Amylase and α-glucosidase inhibitory saponins from Polyscias fruticosa leaves. Journal of Chemistry, 2016, ID 2082946 (SCIE).
2) Tran Van Thai, Tran Thi Hong Hanh, Nguyen Hai Dang, Dao Thi Thanh Hien, Ho Luong Nhat Vinh, Nguyen Tien Dat. Validated High Performance Liquid Chromatography Method for Quantification of a Major Saponin in Polyscias fruticosa. Journal of Multidisciplinary Engineering Science and Technology, 3(5), 4880 (2016).
- Các sản phẩm cụ thể:
+ Hợp chất 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1->4)-β-D-glucuronopyranosyl-oleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester đạt độ sạch trên 97%.
- Các sản phẩm khác:
+ Tham gia đào tạo 01 Thạc sĩ đã bảo vệ.

* Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài:
Hợp chất 3-O-β-D-glucopyranosyl-(1->4)-β-D-glucuronopyranosyl-oleanolic acid 28-O-β-D-glucopyranosyl ester  có hàm lượng khá lớn và có hoạt tính sinh học đáng quan tâm theo hướng hạ đường huyết. Tập thể cán bộ thực hiện đề tài kính đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Hoá sinh biển tạo điều kiện để có thể tiếp tục phát triển đề tài theo hướng nghiên cứu sâu hơn về hoạt tính sinh học và tác dụng hạ đường huyết của hoạt chất này.