Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng, dự báo diễn biến môi trường và đề xuất giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường lưu vực sông(sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn).
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ KHCN về bảo vệ môi trường
Họ và tên TS. Nguyễn Thị Thảo Hương
Thời gian thực hiện 01/01/2010 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 2.100.000 VNĐ (Hai tỷ một trăm triệu đồng)
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

•    Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Ba và sông Vu Gia -  Thu Bồn.
•    Xác định nguyên nhân gây ô nhiễm và dự báo chất lượng môi trường nước sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn theo quy hoạch phát triển  kinh tế - xã hội của các tỉnh trên lưu vực đến năm 2020.
•    Đề xuất các giải pháp tổng thể bảo vệ môi trường nước sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn.
•    Xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường nước sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn.

Kết quả chính của đề tài

•    Điều tra khảo sát đo đạc và phân tích 400 mẫu nước ở hai lưu vực sông Ba và Vu Gia - Thu Bồn.
•    Phân tích, đánh giá điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội,hiện trạng môi trường nước và dự báo diễn biến môi trường nước lưu vực sông Ba và lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồnđến năm 2020.
•    Các giải pháp bảo vệ môi trường nước lưu vực sông Ba và sông Vu Gia - Thu Bồn.
•    02 học viên sử dụng kết quả nghiên cứu của dự án để hoàn thành luận văn cao học và công bố 01 bài báo.

* Một vài hình ảnh của đề tài:

ntthuong1

ntthuong2

Những đóng góp mới

Kết quả của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của các chuyên ngành có liên quan, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và người dân về khai thác, sử dụng và bảo vệ môi trường nước.

Sản phẩm đề tài

-    Bộ dữ liệu các kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước.
-    Bộ bản đồ về hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Ba và sôngVu Gia - Thu Bồn tỷ lệ 1:250.000.
-    Báo cáo tổng hợp: Thể hiện đầy đủ các kết quả của đề tài.
-    Bài báo đã công bố
Nguyễn Thị Thảo Hương, Phan Thị Thanh Hằng, Trần Thị Ngọc Ánh, Trịnh Thị Phượng, Ngô Thanh Nga. 2012. Hiện trạng môi trường nước lưu vực sông Ba. Hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ 6. Hà Nội.Tr 461- 469.

Địa chỉ ứng dụng

-    Phục vụ công tác quản lý môi trường của các Sở Tài nguyên - Môi trường các tỉnh trong lưu vực sông.