Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quy trình tách chiết, thành phần, cấu trúc và tính chất hóa học của dầu dừa nguyên sinh và định hướng ứng dụng trong y dược. Mã số đề tài: VAST.NĐP.16/12-13
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Vật lý Ứng dụng và Thiết bị khoa học
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Lê Ngọc Hùng
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí - Kinh phí từ Ngân sách SNKH của Viện KHCNVN: 600 triệu đồng- Kinh phí từ tỉnh Bến Tre (Doanh nghiệp tư nhân Phương Nhi): 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Nghiên cứu quy trình công nghệ ép, tách dầu nhiệt độ thấp để tách dầu dừa nguyên sinh.
- Nghiên cứu thành phần hóa học của dầu dừa nguyên sinh tách bằng công nghệ nhiệt độ thấp và nghiên cứu thăm dò định hướng ứng dụng trong điều trị bệnh tiểu đường.

Kết quả chính của đề tài

- Quy trình công nghệ tách dầu dừa nguyên sinh theo phương pháp nhiệt độ thấp quy mô phòng thí nghiệm
- Bộ kết quả xác định thành phần, cấu trúc hóa học của dầu dừa nguyên sinh
- Tiêu chuẩn cơ sở của dầu dừa nguyên sinh tách theo phương pháp nhiệt độ thấp
- Báo cáo kết quả thăm dò thử nghiệm lâm sàng trong điều trị bệnh nhân tiểu đường tuýp 2
- 01 bài báo chuyên ngành

Sản phẩm đề tài

- Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): 05 lít dầu dừa nguyên sinh được đóng trong 05 chai (mỗi chai 01 lít).

Địa chỉ ứng dụng

DNTN Phương Nhi hoặc các công ty chế biến dừa khác tại Bến Tre và Bình Định.

* Kiến nghị:

Kiến nghị của chủ nhiệm đề tài (nếu có): Chủ nhiệm đề tài kiến nghị tiếp tục triển khai nghiên cứu thêm những ứng dụng của dầu dừa nguyên sinh trong y dược.