Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực hồ chứa vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu cấp nước cho sản xuất, sinh hoạt và phát triển bền vững tài nguyên nước vùng Tây Nguyên (Mã số: TN3/T30)
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên TS. Đặng Hoàng Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 6.150 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

(i) Đánh giá được hiện trạng, năng lực của các hồ chứa nước vừa và nhỏ ở Tây Nguyên; vai trò của nó trong việc phát triển bền vững tài nguyên nước (nước mặt, nước ngầm) ở Tây Nguyên; (ii) Đề xuất được giải pháp khoa học công nghệ, quản lý vận hành, cơ chế chính sách nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả các hồ chứa vừa và nhỏ đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô hạn cho Tây Nguyên.

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đã thu thập tài liệu, khảo sát thực địa, xây dựng bản đồ, nghiên cứu, đánh giá đầy đủ, toàn diện thông qua việc phân tích hiện trạng các công trình hồ chứa vừa và nhỏ, những bất cập trong quản lý, vận hành khai thác, những nguyên nhân nội sinh - ngoại sinh chủ yếu làm suy giảm năng lực của các hồ chứa vừa và nhỏ trên địa bàn 5 tỉnh vùng Tây Nguyên.

  • Đã xây dựng bộ tiêu chí đánh giá, gồm 7 nhóm tiêu chí và tiêu chí đánh giá tổng hợp được thể hiện dưới dạng các công thức, biểu thức tính toán và các định mức xếp loại, đánh giá mức độ đáp ứng yêu cầu so với nhiệm vụ thiết kế, hiện tại, tương lai.
  • Đã nghiên cứu đề xuất nhóm giải pháp khoa học công nghệ và một số các giải pháp, cơ chế chính sách phù hợp với phong tục tập quán khu vực Tây Nguyên nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả cho các hồ chứa vừa và nhỏ, đáp ứng nhu cầu nước cho sản xuất và sinh hoạt, đặc biệt vào mùa khô hạn ở Tây Nguyên.

Về ứng dụng: Thiết lập 04 mô hình thiết kế và phân tích hiệu quả kỹ thuật, khái toán kinh phí của từng mô hình cho một số hồ chứa vừa và nhỏ ở Tây Nguyên (được văn bản chấp thuận về chủ trương, vị trí, quy mô và các thông số kỹ thuật mô hình của địa phương).

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

  • Vấn đề nâng cao khả năng tích nước hồ chứa vừa và nhỏ thông qua giải pháp nâng tràn xả lũ. Tạp chí Tài Nguyên nước (ISSN 1859-3771), Hội Thủy lợi Việt Nam, 2014, số 3, trang 27.
  • Bổ sung nhân tạo nước dưới đất từ nguồn nước hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên, 2014. Kỷ yếu hội nghị Khoa học Địa lý toàn quốc lần thứ VIII, tập II.
  • Hiện trạng hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Tài Nguyên nước (ISSN 1859-3771), Hội Thủy lợi Việt Nam, 2015, số 03 (Tr52).
  • Giải pháp phù hợp về kết cấu, vật liệu gia cố mái thượng lưu các đập đất vừa và nhỏ trên địa bàn Tây Nguyên. Tạp chí Tài Nguyên nước (ISSN 1859-3771), Hội Thủy lợi Việt Nam, 2015, số 4 (Tr.23).
  • Bổ sung nhân tạo nước dưới đất từ nguồn nước xả thừa của hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Thủy lợi (ISSN: 1859-4255), Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam, 2016, số 31, trang 26.

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): (i) Báo cáo, bản đồ hiện trạng hồ chứa vừa và nhỏ khu vực Tây Nguyên; (ii) Các tiêu chí và đánh giá năng lực khai thác tổng hợp hồ chứa vừa và nhỏ ở Tây Nguyên; (iii) Một số chính sách quản lý, vận hành hồ chứa vừa và nhỏ phù hợp với phong tục tập quán, trình độ vùng Tây Nguyên; (iv) Các mô hình thiết kế cải tạo, kịch bản vận hành nâng cao năng lực hồ chứa vừa và nhỏ; (v) Sách chuyên khảo “Hiện trạng và giải pháp nâng cao năng lực hồ chứa vừa và nhỏ ở Tây Nguyên” (bản thảo đã biên tập).

Các sản phẩm khác (nếu có): Hướng dẫn 02 học viên cao học, tham gia hướng dẫn 01 nghiên cứu sinh.

Địa chỉ ứng dụng

Áp dụng vào mục đích cải tạo, nâng cao năng lực cho các hồ chứa vừa và nhỏ ở Tây Nguyên, đề nghị bước đầu áp dụng thử nghiệm bộ tiêu chí và các mô hình thiết kế.