Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các hợp chất trọng lượng phân tử thấp từ sinh vật biển (động vật không xương sống) Việt Nam: phân lập, xác định cấu trúc và hoạt tính sinh học (Mã số nhiệm vụ: Vast.HTQT.Nga.08/2014-2015)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hóa sinh biển
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ Hợp tác Quốc tế
Họ và tên Châu Ngọc Điệp
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 170 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
  • Kết hợp với phía đối tác trong phân lập, xác định cấu trúc hóa học và hoạt tính sinh học của một số hợp chất từ 01 loài Da gai và 01 loài Thân mềm ở Việt Nam;
  • Góp phần hợp tác đào tạo cán bộ theo hướng nghiên cứu, thúc đẩy hợp tác Quốc tế trong nghiên cứu khoa học.
Kết quả chính của đề tài
  • Đã thu thập 01 loài Da gai (Cầu gai) và 01 loài Thân mềm (Ốc móng tay) phục vụ nghiên cứu
  • Đã kết hợp với phía đối tác phân lập và xác định cấu trúc được 04 hợp chất từ loài Cầu gai Echinothrix diadema là: 5,8-epidioxycholest-6-en-3β-ol (CG1), sumatranoside (CG2), thymidine (CG3) và (2S) 1-O-hexadecanoyl-3-O-(6-sufo-α-D-quinovopyranosyl) (CG4)
  • Đã kết hợp với phía đối tác phân lập và xác định cấu trúc được 04 hợp chất từ loài Ốc móng tay Solen linearis là: cholesterol (TM1), 5α,8α-epidioxy-cholest-6-en-3β-ol (TM2), (24E)-5α,8α-epidioxy-24-ethyl-cholesta-6,24(28)-dien-3β-ol (TM3) và palmitic acid (TM4)
  • Đã cử được 01 lượt cán bộ phía Việt Nam sang Nga học tập kinh nghiệm và trao đổi khoa học đồng thời đón 01 lượt cán bộ phía Nga vào Việt Nam trao đổi khoa học, góp phần tận dụng được hợp tác quốc tế để đào tạo và phát triển các nghiên cứu trong nước. Điều này sẽ góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác quốc tế giữa Viện Hóa sinh biển, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam với Viện Hóa sinh hữu cơ Thái bình dương (PIPOC), Liên bang Nga.
Những đóng góp mới

Lần đầu tiên tiến hành phân lập và xác định cấu trúc hóa học của các hợp chất trao đổi thứ cấp từ loài thân mềm ở vùng biển Việt Nam

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

  • Góp phần công bố 01 bài báo trên tạp chí Quốc tế thuộc hệ thống SCI-E: Journal of Asian Natural Products research, 2015, 17(10), 1010-1017.
  • Góp phần công bố 01 bài báo trên tạp chí Hóa học: Vietnam Journal of Chemistry, 2015, 53(2e), 23-27.