Thông tin Đề tài

Tên đề tài Xây dựng và chuyển giao hệ thống WebGIS phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường và lãnh thổ tỉnh Điện Biên (Mã số: VAST.NĐP.10/13-14)
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên TS. Vũ Anh Tuân
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 1.300.630.000 đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Xây dựng hệ thống WebGIS với các chức năng: cập nhật, tra cứu và quản lý cho tỉnh Điện Biên
 • Chuyển giao công nghệ, đào tạo cho cán bộ quản lý chuyên trách và đào tạo khai thác thông tin hệ thống cho cán bộ, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh Điện Biên
 • Xây dựng bài toán mẫu quản lý lãnh thổ trên nền tảng hệ thống WebGIS và chuyển giao cho tỉnh Điện Biên
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Xây dựng phương pháp lựa chọn công nghệ mã nguồn mở cho phát triển hệ thống WebGIS đơn giản
 • Phương án thiết kế hệ thống phù hợp với yêu cầu và hoàn cảnh cụ thể của tỉnh Điện Biên
 • Phân tích và thử nghiệm xây dựng bài toán mẫu quản lý lãnh thổ trên nền tảng hệ thống WebGIS

Về ứng dụng:

 • Tập hợp và chuẩn hóa dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu địa lý (bao gồm dữ liệu nền và dữ liệu chuyên đề cho tỉnh Điện Biên)
 • Hệ thống WebGIS bao gồm cả phần cứng, phần mềm, dữ liệu và phương án vận hành
 • Bài toán quản lý mẫu áp dụng cho thực tế tỉnh Điện Biên (Bài toán 1: Quản lý thông tin du lịch tỉnh Điện Biên; Bài toán 2: Quản lý dân số tỉnh Điện Biên)
 • Chuyển giao hệ thống và đào tạo (cán bộ vận hành hệ thống và người dùng khai thác hệ thống)
Những đóng góp mới

Thông qua quá trình xây dựng và chuyển giao hệ thống WebGIS cho tỉnh Điện Biên, đề tài đã đóng góp một số nội dung sau đây:

 • Hệ thống phần mềm mã nguồn mở phù hợp cho việc phát triển một hệ thống WebGIS đơn giản (phù hợp với quản lý cấp tỉnh, lượng dữ liệu không lớn, yêu cầu quản lý chủ yếu ở mức độ tra cứu thông tin, không phân tích không gian trực tiếp trên hệ thống). Hệ thống phần mềm mã nguồn mở được lựa chọn có cơ sở khoa học (“bản đồ ứng dụng”) từ phần mềm WebServer, WebGIS Server đến hệ quản trị cơ sở dữ liệu
 • Nâng cao tính linh hoạt của hệ thống WebGIS cấp tỉnh bằng cách kết hợp với Desktop GIS thông qua phân quyền người dùng và cho phép download dữ liệu gốc
 • Tài liệu hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn vận hành hệ thống WebGIS cấp tỉnh được biên tập theo hướng đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với cấp tỉnh
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê): 01 bài báo (hội thảo GIS toàn quốc năm 2015): “Lựa chọn công nghệ WebGIS mã nguồn mở từ bản đồ ứng dụng”

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 • Hệ thống WebGIS tỉnh Điện Biên: được ghi và lưu trữ trong bộ hai đĩa DVD-ROM. Hệ thống hiện được cài đặt trên server đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên và trên trang web http://webgisdienbien.vn
 • Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống; tài liệu hướng dẫn khai thác hệ thống (bản điện tử và bản cứng) được lưu giữ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
 • Cơ sở dữ liệu GIS tỉnh Điện Biên: được lưu giữ trong server đặt tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên
Địa chỉ ứng dụng

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Điện Biên.