Thông tin Đề tài

Tên đề tài Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên (Mã số: TN3/X14)
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS.TS. Đặng Nguyên Anh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 2.225.000.000đ
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dân số và di dân trong phát triển bền vững.
 • Làm rõ quá trình phát triển dân số, thực trạng và đặc trưng di cư ở các tỉnh Tây Nguyên.
 • Phân tích đánh giá các chính sách dân số và di dân ở Tây Nguyên trong giai đoạn Đổi mới.
 • Dự báo xu hướng dân số Tây Nguyên trong mối liên hệ với phát triển bền vững.
 • Đề xuất quan điểm, định hướng và giải pháp về dân số và di dân nhằm phát triển bền vững Tây Nguyên giai đoạn từ nay đến 2020, tầm nhìn 2039.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Đề tài đã tiến hành nghiên cứu, xác định và phân tích mối quan hệ giữa dân số, di dân và phát triển bền vững;
 • Phân tích thực trạng phát triển dân số và tình hình di dân của Tây Nguyên qua các thời kỳ từ năm 1986 đến nay;
 • Đánh giá được vai trò của các chính sách, trực tiếp và gián tiếp, tác động đến dân số và di dân ở Tây Nguyên;
 • Tiến hành dự báo quy mô và cơ cấu dân số, xu hướng các luồng di cư đến các tỉnh Tây Nguyên đặt trong mối quan hệ với phát triển bền vững.

Về ứng dụng: Tiến hành dự báo quy mô và cơ cấu dân số, xu hướng các luồng di cư đến các tỉnh Tây Nguyên đặt trong mối quan hệ với phát triển bền vững.

Những đóng góp mới

Những nghiên cứu riêng về dân số và di dân ở Tây Nguyên rất phổ biến từ những năm 2000 trở lại đây, tuy nhiên lồng ghép vấn đề dân số và di dân trong phát triển bền vững ở khu vực Tây Nguyên vẫn là vấn đề còn bỏ ngỏ và chưa có nghiên cứu nào tập trung. Vì vậy, đề tài đã nghiên cứu và phân tích mối quan hệ của dân số và di dân trong phát triển bền vững nói chung và của khu vực Tây Nguyên nói riêng.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê): 08

 1. Biến đổi dân số và nguồn nhân lực trong phát triển bền vững Tây Nguyên, Tạp chí Xã hội học, (ISSN 0866-7659), Số 1, (2014).
 2. Di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên: Những cơ hội và thách thức, Tạp chí Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương, Số 424 (2014).
 3. Di dời và bố trí dân cư: Kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á và những gợi mở cho Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Địa lý Nhân văn, Số 3 (2014).
 4. Một số đặc trưng dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên, Tạp chí Dân số và Phát triển, (ISSN 0868-2506), Số 3 (2014).
 5. Phát triển nguồn nhân lực nhằm khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh Lâm Đồng phát triển theo hướng bền vững, Tạp chí Xã hội học. (ISSN 0866-7659), Số 4, (2014).
 6. Chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình ở Tây Nguyên từ năm 1976 – nay, Tạp chí Dân số và Phát triển, (ISSN 0868-2506), Số 8 (2014).
 7. Dân số và di dân trong phát triển bền vững Tây Nguyên, Báo cáo hội nghị sơ kết giữa kỳ Chương trình TN3 (T7/2014).
 8. Towards Migration Policies for Poverty Reduction in Vietnam, Sociology (ISSN 0866-7659), Số 2, (2014).

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ): Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt- khuyến nghị về kết quả nghiên cứu của đề tài được lưu trữ tại Chương trình TN3, Trung tâm Thông tin tư liệu – Viện Hàn Lâm KHCNVN, Viện Xã hội học và Chủ nhiệm đề tài…; các chuyên đề lưu giữ tại Viện Xã hội học và Chủ nhiệm đề tài.

Các sản phẩm khác (nếu có): Bản thảo sách (đang hoàn thiện để in ấn), bản đồ được lưu trữ lại Chương trình TN3 và Chủ nhiệm đề tài.

Địa chỉ ứng dụng
 • Tổng cục Dân số KHH Gia đình;
 • Ủy ban về các vấn đề XH của Quốc hội.