Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu tác động của chế phẩm nấm rễ VH1 lên năng suất củ (rễ), hàm lượng imperatorin của cây Bạch chỉ (Angelica dahurica (Hoffm.) Benth. et Hook. f.ex.Franch.&Sav.)”. Mã số đề tài: VAST02.02/14-15
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Hoá học các hợp chất thiên nhiên
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ sinh học (VAST02)
Họ và tên TS. Trần Thị Như Hằng
Thời gian thực hiện 01/01/2014 - 01/01/2016
Tổng kinh phí 600 triệu đồng
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài

Xác định được tác động của chế phẩm nấm rễ VH1 lên năng suất củ (rễ), hàm lượng imperatorin của cây thuốc Bạch chỉ (Angelica dahurica (Fisch. ex Hoffm.) Benth. et Hook. f.).

Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

Nội dung 1:

  • Đã phân lập được 173 bào tử nấm rễ AM bằng phương pháp lọc ướt và 11 chủng nấm rễ bằng phương pháp đặt thạch.
  • Đã tuyển chọn và định tên được 5 chủng nấm để sản xuất chế phẩm VH1, đó là: Gigaspora sp. CPNR1, Glomus sp. CPNR2, Scutellospora sp. CPNR3, Diaporthe sp. SH3 và Stemphylium sp. SH4.

Nội dung 2:

  • Đã sản xuất 15 kg chế phẩm nấm rễ VH1 bao gồm: Các bào tử nấm rễ của 5 chủng nấm tuyển chọn, với hàm lượng của mỗi chủng Gigaspora sp. CPNR1, Glomus sp. CPNR2, Scutellospora sp. CPNR3 trong chế phẩm là 200 bào tử/g chế phẩm, và mật độ vi sinh của mỗi chủng nấm Diaporthe sp. SH3 và Stemphylium sp. SH4 là 107CFU/g.
  • Đã thử nghiệm tác dụng của chế phẩm VH1 trên cây Bạch chỉ ở quy mô pilot tại Vườn thuốc, Viện dược liệu, Bộ Y tế.

Nội dung 3: Đã đánh giá được tác động của chế phẩm đến sinh trưởng, năng suất của cây bạch chỉ của 2 công thức thử nghiệm: Năng suất của rễ Bạch chỉ thu được ở công thức có bón chế phẩm VH1 cao hơn so với đối chứng, năng suất thực thu đạt 4,67 tấn rễ khô/ha, cao hơn so với công thức không bón là 1,17 tấn/ha (tăng gấp 1,3 lần).

Nội dung 4: Đã đánh giá được sự biến động hàm lượng chất Imperatorin của cây Bạch chỉ ở 2 công thức thử nghiệm: Hàm lượng imperatorin trong củ khô của lô bón chế phẩm tại thời điểm thu hoạch (5 tháng tuổi) là 0,38%, gấp hơn 2 lần so với hàm lượng chất thu được ở lô đối chứng tại cùng thời điểm (hàm lượng đạt 0,15%).

Nội dung 5: Đã xác định được khả năng cộng sinh của các chủng nấm rễ trong chế phẩm đối với cây Bạch chỉ thử nghiệm:

  • Mẫu sử dụng chế phẩm có số lượng loài thuộc 5 chi nấm rễ nhiều hơn mẫu đối chứng.
  • Các chủng nấm rễ trong chế phẩm có khả năng cộng sinh tốt đối với cây Bạch chỉ thử nghiệm.
Những đóng góp mới

Đã ứng dụng công nghệ nấm rễ để làm tăng năng suất và hàm lượng chất Imperatorin trên cây thuốc Bạch chỉ ở Việt Nam.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê): 02 bài

  • “Định tên và đánh giá hoạt tính sinh học một số chủng nấm rễ phân lập trên cây Bạch chỉ”. Tạp chí Dược học, số 2/2016, tr.21-25.
  • “Ảnh hưởng của chế phẩm nấm VH1 đến sinh trưởng năng suất và hàm lượng chất Imperatorin của cây Bạch chỉ Angelica dahurica Benth. et Hook. f.”. Tạp chí Dược học. (Chấp nhận đăng).

Các bằng sáng chế, giải pháp hữu ích: Quyết định về việc chấp nhận đơn hợp lệ của cục sở hữu trí tuệ với sáng chế: “Chế phẩm vi sinh từ nấm rễ và qui trình sản xuất chế phẩm này”. Số 25749/QĐ-SHTT