Thông tin Đề tài

Tên đề tài Các giá trị phát triển cơ bản của vùng Tây Nguyên và xác định các quan điểm, định hướng, giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên (Mã số: TN3/X20)
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 3.190.000.000 đồng (Ba tỷ một trăm chín mươi triệu đồng)
Xếp loại Xuất sắc
Mục tiêu đề tài
  • Xác định các giá trị phát triển cơ bản của Tây Nguyên; trên cơ sở đó phân tích và đánh giá vai trò và tác động của chúng đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên qua 25 năm đổi mới trên quan điểm phát triển bền vững.
  • Khảo sát tổng thể về sự biến đổi các giá trị phát triển cơ bản của Tây Nguyên qua 25 năm đổi mới; dự báo triển vọng phát triển và nhận diện các giá trị phát triển cơ bản mới của Tây Nguyên.
  • Xác định các quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển bền vững Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
Kết quả chính của đề tài

Về sản phẩm khoa học: Bộ báo cáo của Đề tài (Báo cáo tổng hợp, Báo cáo tóm tắt và báo cáo kiến nghị); và Bộ cơ sở dữ liệu kết quả điều tra khảo sát tại 5 tỉnh Tây Nguyên (trên chương trình SPSS và NVIVO).

Về ứng dụng: Đề tài chuyển các báo cáo cho các cơ quan có liên quan theo đề nghị của Ban Chủ nhiệm Chương trình.

Những đóng góp mới
  • Đề tài đã hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý thuyết và thực tiễn về các giá trị phát triển và các giá trị phát triển cơ bản của vùng, vai trò của chúng trong phát triển bền vững vùng, và kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng chính sách phát triển bền vững vùng dựa trên các giá trị phát triển cơ bản.
  • Nhận diện các đặc thù về tự nhiên, kinh tế, xã hội, dân tộc, tôn giáo và văn hóa cấu thành nên giá trị phát triển cơ bản của Tây Nguyên; và đánh giá tác động của các giá trị phát triển cơ bản đó đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên thời kỳ 25 năm đổi mới.
  • Làm rõ sự biến đổi các giá trị phát triển cơ bản ở Tây Nguyên sau 25 năm đổi mới.
  • Đề xuất các quan điểm, định hướng, mục tiêu và hệ giải pháp có tính khả thi nhằm phát triển bền vững vùng Tây Nguyên dựa trên các giá trị phát triển cơ bản giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

Số TTTên bài báo/sản phẩm ứng dụngThời gian đăng

Tên tạp chí, báo/
Nhà xuất bản

Ghi chú*
Chính sách phát triển đối với dân tộc bản địa ở Quebec, Canada và gợi mở cho việc hoạch định chính sách vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam2013Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, ISSN 0868-3654số 9 (186), năm 2013
Đà Lạt cần cơ chế chính sách đặc thù để phát triển đột phá dựa trên các giá trị riêng biệt2014Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, ISSN 0866-7489số 11 (426), năm 2014
Các giá trị phát triển cơ bản vùng Tây Nguyên2015Tạp chí Khoa học xã hội, ISSN 1013-4328, VSS A 238-12552số 6 (91), năm 2015
Văn hóa như một hệ giá trị phát triển cơ bản2015 Tạp chí Nghiên cứu Châu Âu, ISSN 0868-3581số 7 (178), năm 2015
Tài nguyên thiên nhiên - Giá trị cơ bản phát triển bền vững vùng Tây Nguyên2015 Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên, ISSN 1859-4042số 1 (17), năm 2015
Giá trị và giá trị phát triển cơ bản của vùng - Quan niệm và cách tiếp cận2015 Tạp chí Phát triển bền vững Vùng, ISSN 2354-0829số 3, năm 2015