Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc xây dựng quy hoạch tổng thể Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, giai đoạn 2015-2020
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên PGS.TS. Lê Xuân Cảnh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

Xây dựng quy hoạch tổng thể Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh giai đoạn 2015-2020, để điều chỉnh lại qui hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế (như quy hoạch phân vùng, quy hoạch khu chức năng, quy mô hoạt động).

Kết quả chính của đề tài

Đầu tư xây dựng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh trở thành “Trung tâm Nghiên cứu bảo tồn đa dạng sinh học“ kiểu mẫu của Việt Nam với đầy đủ chức năng của khu trưng bày ngoài trời theo quy hoạch phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, đem lại hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật ở Việt Nam.

Chức năng nghiên cứu khoa học: Xây dựng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh thành cơ sở đầu tiên thực hiện mô hình gắn kết nghiên cứu nguyên vị (bảo tồn và phát triển hệ sinh thái bản địa tự nhiên) với nghiên cứu thực nghiệm và triển khai các hoạt động bảo tồn ngoại vi (bảo tồn và nhân nuôi các loài động thực vật hoang dã từ các khu vực khác của Việt Nam).

Chức năng bảo tồn đa dạng sinh học: Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh sẽ là nơi gìn giữ và nhân nuôi các loài động thực vật hoang dã bị đe dọa, đặc hữu của Việt Nam. Các thế hệ được sinh sản có thể là nguồn con giống bổ sung để phục hồi quần thể của các loài trong tự nhiên trong trường hợp cần thiết. Bên cạnh đó, Trạm sẽ tiếp nhận có chọn lọc các loài động thực vật hoang dã tịch thu được trong các vụ buôn bán và vận chuyển trái phép để cứu hộ và nghiên cứu các đặc điểm sinh học, sinh thái của loài. 

Chức năng dịch vụ giáo dục môi trường: Trạm sẽ cung cấp dịch vụ thăm quan, thực tập thiên nhiên cho học sinh phổ thông, sinh viên các trường cao đẳng, đại học, cũng như các cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong các lĩnh vực có liên quan đến đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường. Ngoài ra, các dịch vụ đi kèm như phim tài liệu về môi trường, thư viện về tài nguyên sinh vật, tranh ảnh, áp phích và các mô hình trưng bày sẽ góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và phát triển tài nguyên sinh vật.

Những đề xuất về qui hoạch tổng thể Trạm đa dạng sinh học Mê Linh là rất cần thiết, nó giải quyết những vấn đề còn tồn tại trong thời gian qua, đảm bảo sự phát triển đúng hướng lâu dài và thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Trạm.

Hướng điều chỉnh không làm thay đổi chức năng nhiệm vụ của Trạm đã được phê duyệt trước đây mà chỉ cụ thể hoá và bổ sung những nhiệm vụ cần thiết để phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay.

Mô hình Trạm đa dạng sinh học Mê Linh được thực hiện theo phương án trên (qui hoạch thành các tiểu khu) thực chất là một khu trưng bày ngoài trời bộ sưu tập các loài thực vật, động vật - một hạng mục nằm trong hệ thống của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. Việc thực hiện mô hình này phải gắn liền với các nhiệm khoa học nhằm đảm bảo sở khoa học cho việc xây dựng, duy trì bảo quản bộ sưu tập để đưa ra trưng bày giới thiệu phục vụ cho phát triến các chương trình về nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế xã hội.

Những số liệu theo dõi và giám sát tại Trạm là những dẫn liệu quan trọng phục vụ cho việc dự báo và đánh giá xu hướng biến động lâu dài về đa dạng sinh học và tài nguyên sinh vật.

Bản quy hoạch này là định hướng cho phát triển cho Trạm đa dạng sinh học Mê Linh giai đoạn 2015 - 2020 và tầm nhìn 2030. Nếu được phê duyệt Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật sẽ tiến hành xây dựng dự án cụ thể và chi tiết theo lộ trình đã được phê duyệt.

Những đóng góp mới

Quy hoạch tổng thể xây dựng Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh 2016 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Sản phẩm đề tài
  • Bản quy hoạch tổng thể Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, giai đoạn 2015 – 2020
  • Báo cáo tổng kết nhiệm vụ
Địa chỉ ứng dụng

Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.