Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS.TS. Hoàng Bá Thịnh
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 2.145 triệu đồng
Xếp loại Chọn
Mục tiêu đề tài
 1. Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn về đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên;
 2. Nhận diện thực trạng quá trình phát triển đô thị và quản lý quá trình đô thị hóa ở Tây Nguyên qua 25 năm đổi mới;
 3. Đánh giá thành công, hạn chế của quá trình đô thị hóa ở Tây Nguyên qua 25 năm đổi mới và các nguyên nhân;
 4. Phân tích, đánh giá tác động của quá trình đô thị hóa đến phát triển bền vững vùng Tây Nguyên;
 5. Đưa ra quan điểm, định hướng và giải pháp phát triển đô thị và quản lý quá trình đô thị hóa trong phát triển bền vững vùng Tây Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn 2030.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học: Đề tài góp phần bổ sung và hoàn thiện bộ máy khái niệm, phạm trù của đô thị hoá và quản lý quá trình đô thị hoá theo hướng phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã cho thấy thực trạng quá trình đô thị hóa và quản lý đô thị vùng Tây Nguyên, với những đặc điểm và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình đô thị hóa và quản lý đô thị vùng Tây Nguyên hiện nay.

Về ứng dụng:

 • Đề tài đóng góp vào việc xây dựng luận cứ Khoa học và Công nghệ phục vụ phát triển bền vững Tây Nguyên giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn 2030.
 • Đề tài góp phần giải quyết vấn đề nhận thức trong lãnh đạo, quản lý, trong các cộng đồng dân cư về đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa ở những vùng đặc thù, phát huy những truyền thống tốt đẹp của Tây Nguyên trong phát triển bền vững.
 • Trong điều kiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đề tài giúp cho các ban ngành trên địa bàn Tây Nguyên định hướng phát triển đô thị và và quản lý một cách hiệu quả quá trình đô thị hóa.
 • Thực hiện đề tài sẽ giúp cho việc đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứuvề đô thị, quy hoạch và quản lý đô thị; về phát triển nông thôn và khoa học phát triển.
 • Kết quả của đề tài sẽ là tài liệu tham khảo có giá trị không chỉ trong giảng dạy, nghiên cứu, với sinh viên và học viên sau đại học về đô thị hóa mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích đối với các nhà hoạch định chính sách, quản lý đô thị, quản lý vùng ở nước ta trong quá trình hội nhập và phát triển.
Những đóng góp mới

Đề tài đã hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đô thị và đô thị hóa, về quản lý đô thị trong phát triển bền vững. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã phân tích thực trạng đô thị hóa và quản lý quá trình đô thị hóa vùng Tây Nguyên trong thời gian 25 năm đất nước Đổi mới. Trên cơ sở đó phân tích đặc điểm đô thị hóa vùng Tây Nguyên và các yếu tố ảnh hưởng đến đô thị hóa và quản lý đô thị vùng Tây Nguyên. Đề tài kiến nghị một số giải pháp để quản lý đô thị vùng Tây Nguyên trong phát triển bền vững.

Những đóng góp mới của đề tài mở ra hướng nghiên cứu mới cả về phương diên lý luận và về phương diện thực tiễn về đô thị hóa và quản lý đô thị, cũng như góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho vùng Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu là cơ sở quan trọng cho các nhà hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nguồn nhân lực Tây Nguyên trong điều kiện hiện nay, đặc biệt là lĩnh vực đô thị hoá và quản lý quá trình đô thị hoá trong phát triển bền vững.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. Đô thị hóa vùng Tây Nguyên: Thực trạng và Xu hướng, Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam, số 4/2014;
 2. Phát triển hệ thống đô thị vùng Tây Nguyên ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5/2014;
 3. Đô thị hóa ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam, số 5/2015;
 4. Quy mô dân số và phát triển đô thị vùng Tây Nguyên, Tạp chí Dân số và Phát triển, số 2/2014;
 5. Đô thị hóa và phát triển đô thị ở Tây Nguyên từ sau Đổi Mới, Tạp chí Dân số và Phát triển, số 1/2015;
 6. Đô thị hóa và phát triển hệ thống đô thị vùng Tây Nguyên, Hội nghị sơ kết giữa kỳ chương trình Tây nguyên 3, 2014;
 7. Đô thị hóa Việt Nam từ khi thống nhất đất nước: thực trạng, đặc điểm và dự báo, Hội thảo quốc tế: Việt Nam 40 năm thống nhất, phát triển và Hội nhập, Bình Dương 2015;
 8. Di dân và biến đổi cơ cấu dân số - xã hội trong quá trình đô thị hóa vùng Tây Nguyên, Hội thảo quốc tế: Biến đổi văn hóa – xã hội ở khu vực đô thị trong quá trình toàn cầu hóa và hiện đại hóa, Hà Nội tháng 3/2015

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ):

 • Báo cáo Tổng hợp kết quả đề tài, Báo cáo Tóm tắt, Bản kiến nghị; Các chuyên đề, Kỷ yếu Hội thảo, Kỷ yếu Tọa đàm, Sách chuyên khảo (bản thảo), Các bài báo khoa học; Dữ liệu khảo sát; Bản đồ tình hình đô thị hoá vùng Tây Nguyên
 • Nơi lưu giữ các sản phẩm: Văn phòng Chương trình Tây Nguyên 3; Cục Thông tin KHCN quốc gia, Bộ KHCN; Trung tâm Thông tin – tư liệu, Viện Hàn lâm KHCNVN; Trung tâm Tin học và Tính toán, Viện Hàn lâm KHCNVN

Các sản phẩm khác (nếu có): đào tạo cao học, nghiên cứu sinh

Địa chỉ ứng dụng

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội