Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu đánh giá quá trình xâm nhập mặn và đề xuất các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước (nước mặt và nước dưới đất) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Khoa học Vật liệu
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Khoa học trái đất (VAST05)
Họ và tên TS. Phan Văn Trường
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 500 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Xác định hiện trạng xâm nhập mặn nước mặt và nước dưới đất trong bối cảnh nước biển dâng do biến đổi khí hậu khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh;
 • Đề xuất các giải pháp giảm thiểu xâm nhập mặn, khai thác hợp lý nhằm hạn chế xâm nhập mặn và phát triển bổ sung nguồn nước nhạt.
Kết quả chính của đề tài
 • Kết quả điều tra khảo sát, phân tích mẫu nước 700 (mẫu) và đo địa vật lý (11 tuyến) và thể hiện được thực trạng nhiễm mặn và dự báo diễn biến mặn nước mặt và nước dưới đất đến năm 2020, 2030 khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
 • Đề ra các giải pháp giảm thiểu xâm nhập mặn, khai thác hợp lý nhằm hạn chế xâm nhập mặn và phát triển bổ sung nguồn nước nhạt nhằm phục vụ các nhu cầu phát triển KT - XH vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
 • Tham gia đào tạo (1 thạc sĩ) và công bố khoa học (3 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia).
Những đóng góp mới

Kết quả của đề tài sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển các chuyên ngành khoa học liên quan, đổi mới sự nghiên cứu tài nguyên nước bằng tổ hợp các phương pháp hiện đại, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và người dân về khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước, đặc biệt tăng khả năng ứng phó của con người đối với sự xâm nhập mặn các nguồn nước dưới tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

Sản phẩm đề tài
 • Bộ dữ liệu về tài nguyên nước khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh: bao gồm các tài liệu, số liệu, các sơ đồ bản vẽ về chất lượng, trữ lượng, tình hình khai thác sử dụng nước mặt và nước dưới đất khu vực nghiên cứu;
 • Bản đồ xâm nhập mặn nước mặt tỷ lệ 1/100.000: thể hiện thực trạng nhiễm mặn trên các sông ven biển theo thời gian mùa mưa/mùa khô và trung bình.
 • Bản đồ xâm nhập mặn nước dưới đất tỷ lệ 1/100.000: thể hiện thực trạng nhiễm mặn trong các tầng chứa nước theo từng khoảng giá trị tổng khoáng hóa của nước (TDS). Các giá trị thể hiện trong mùa mưa, mùa khô và trung bình.
 • Mô hình lý thuyết đánh giá và dự báo nhiễm mặn nước mặt và nước dưới đất: thể hiện phương pháp nghiên cứu đánh giá và dự báo mang tính định hướng về diễn biến xâm nhập mặn trong nước mặt và nước dưới đất. Kết quả thể hiện dưới dạng file, biểu đồ và bản đồ theo các mốc thời gian đến năm 2020 và 2030.
 • Các giải pháp giảm thiểu xâm nhập mặn các nguồn nước, giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước nhằm hạn chế xâm nhập mặn và phát triển bổ sung nguồn nước nhạt theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng nhằm phục vụ các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh, bao gồm:
  • Các giải pháp chống xâm nhập mặn;
  • Các giải pháp khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên nước khu vực ven biển tỉnh Hà Tĩnh;
  • Các giải pháp bổ sung nhân tạo, lưu trữ nước nhạt theo kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.
 • Báo cáo tổng hợp: thể hiện đầy đủ các kết quả của đề tài
 • Công bố: 03 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành quốc gia: Bài báo thể hiện kết quả của đề tài, công bố trên các tạp chí Các khoa học về Trái đất, Tạp chí Địa chất và Tạp chí Khoa học Công nghệ mỏ.
 • Đào tạo thạc sĩ: Kết quả đào tạo 01 học viên cao học đã bảo vệ và được cấp bằng tại trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.
Địa chỉ ứng dụng
 • Phục vụ công tác quản lý và chống xâm nhập mặn tài nguyên nước của các sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.
 • Phục vụ định hướng quy hoạch khai thác sử dụng nước của các công ty cấp nước, các doanh nghiệp sử dụng nước và của nhân dân trong vùng nghiên cứu.