Thông tin Đề tài

Tên đề tài Khảo sát, đánh giá thực trạng chất thải nông nghiệp, đề xuất các giải pháp xử lý phục vụ bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hai huyện Lâm Thao và Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Trung tâm Phát triển công nghệ cao
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài hợp tác với các ngành và địa phương
Họ và tên ThS. Trần Văn Cường
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 650 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Đánh giá thực trạng xử lý và mức độ ô nhiễm môi trường nước do chất thải nông nghiệp gây ra tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
 • Lựa chọn giải pháp và xây dựng mô hình xử lý chất thải nông nghiệp thích hợp góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường, phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững.
Kết quả chính của đề tài
 • Đã khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất và xử lý chất thải nông nghiệp tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
 • Đã phân tích, đánh giá tác động của chất thải nông nghiệp đến môi trường nước tại các huyện Lâm Thao, Phù Ninh tỉnh Phú Thọ.
 • Đã đề xuất và ứng dụng biện pháp xử lý chất thải nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.
Những đóng góp mới
 • Là công trình đầu tiên nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ phục vụ sản xuất nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.
 • Các kết quả nghiên cứu góp phần làm cơ sở cho việc định hướng chiến lược phát triển nông nghiệp tại tỉnh Phú Thọ.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê):

 1. Một số kết quả ứng dụng chế phẩm vi sinh trong xử lý chất thải nông nghiệp thành phân bón hữu cơ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp, số 4/2014, trang 3-9.
 2. Ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi gia súc đến chất lượng nước mặt ở Lâm Thao, Phú Thọ. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm Nghiệp, số 1/2015, trang 3-9.
Địa chỉ ứng dụng
 • Đã áp dụng tại các huyện Lâm Thao và Phù Ninh của tỉnh Phú Thọ.
 • Công nghệ sử dụng có kỹ thuật đơn giản, dễ thực hiện, giá thành thấp, có khả năng nhân rộng cao nên có thể triển khai nhân rộng ra toàn tỉnh Phú Thọ và một số địa phương khác trong cả nước.