Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật VLF (tần số rất thấp) trong khảo cứu tầng điện ly
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Công nghệ thông tin, điện tử, tự động hóa và công nghệ vũ trụ (VAST01)
Họ và tên ThS. Vĩnh Hào
Thời gian thực hiện 01/01/2013 - 01/01/2015
Tổng kinh phí 400 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Ứng dụng kỹ thuật VLF để nghiên cứu nhiễu loạn lớp D của tầng Điện ly bị tác động bởi bùng nổ Mặt Trời tại Việt Nam.
 • Chế tạo thử nghiệm 1 môđun thu tín hiệu VLF đơn giản cho mục đích khảo sát các nhiễu loạn bất ngờ của lớp D tầng Điện ly do tác động bùng nổ của Mặt Trời.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc lắp ráp, vận hành và xử lý số liệu hệ máy thu AWESOME của Liên hiệp quốc tại Nha Trang, Khánh Hòa. Những kết quả xử lý cho thấy hệ máy có thể phát hiện kịp thời và chính xác hầu hết các nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời gây bởi sự bùng nổ sắc cầu trên mặt trời.
 • Nhóm nghiên cứu đã hoàn thành việc chế tạo máy thu VLF dạng SID, viết thành công các chương trình thu thập và xử lý số liệu. Những kết quả xử lý số liệu máy thu VLF tại Nha Trang là phù hợp với các kết quả được công bố về máy thu VLF tại Trạm A118, Pháp. Máy thu VLF tại Nha Trang cũng đã quan trắc được một số nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời được quan trắc bởi máy thu chuyên dụng AWESOME tại Nha Trang.

Về ứng dụng: Máy thu AWESOME và máy thu VLF tại Nha Trang, Khánh Hòa là hai phương tiện hữu hiệu giúp tăng cường hệ thống dữ liệu quan trắc để nghiên cứu tầng Điện ly tại Việt Nam.

Những đóng góp mới

Chế tạo thành công máy thu VLF dạng SID để nghiên cứu nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời tại Nha Trang, Khánh hòa.

Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố (liệt kê)

 • Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Bùi Văn Thảo, Võ Tấn Thông, Lê Tấn Hùng, Hoàng Thái Lan, Dương Văn Vinh. “Một số kết quả triển khai ứng dụng kỹ thuật tần số cực thấp trong khảo cứu tầng Điện ly”. Những tiến bộ trong Vật lý Kỹ Thuật và Ứng dụng, Tp Huế, 08-12 tháng 10 năm 2013, tr 370-374, ISBN: 978-604-913-232-2.
 • Vĩnh Hào, Võ Tấn Thông, Lê Hồng Khiêm. “Các chương trình xử lý số liệu máy AWESOME thu tín hiệu VLF tại Nha Trang”. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), trang 221-226, ISBN 978-604-67-0349-5.
 • Vĩnh Hào, Lê Tấn Hùng, Trần Tiến Phức. “Chế tạo máy thu tín hiệu tần số rất thấp để nghiên cứu nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời”. Kỷ yếu Hội thảo quốc gia 2014 về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT2014), trang 337-342, ISBN 978-604-67-0349-5.
 • Vinh Hao, Hoang Thai Lan. “Initial resuls from AWESOME VLF receiver in equatorial of Vietnam”. Cospar Moscow 08/2014, Program book, TFS-S.037 C0.4-0028-14, p 227.
 • Vĩnh Hào, Tống Văn Tuất, Lê Tấn Hùng. “Chế tạo máy thu tín hiệu tần số rất thấp để nghiên cứu nhiễu loạn tầng Điện li tức thời”. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Tập 52 – Số 6C (2014), trang 106-120, ISSN 0866 708X.

Các sản phẩm cụ thể (mô tả sản phẩm, nơi lưu giữ)

 • Bộ số liệu thô VLF được thu trực tiếp từ máy AWESOME và máy thu VLF tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Bộ cơ sở dữ liệu về nhiễu loạn lớp D tầng Điện ly quan trắc tại Nha Trang, Khánh Hòa.
 • Máy thu tín hiệu VLF chế tạo thử nghiệm.
 • Chương trình điều khiển máy thu VLF thử nghiệm.
 • Chương trình xử lý và phân tích dữ liệu của hai máy thu.
Địa chỉ ứng dụng

Máy thu AWESOME và máy thu VLF được chế tạo đang hoạt động để quan trắc nhiễu loạn tầng Điện ly tức thời tại Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Công nghệ Nha Trang.