Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá diễn biến tích lũy của một số chất ô nhiễm có độc tính trong môi trường trầm tích vùng triều ven biển miền Bắc, Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Tài nguyên và Môi trường biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài độc lập cấp Viện Hàn lâm KHCNVN
Họ và tên PGS.TS. Trần Đức Thạnh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 700 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài

- Xây dựng bộ tư liệu về đặc điểm tích lũy của một số các chất ô nhiễm có độc tính: kim loại nặng (Cu, Pb, Zn, Cd, As, Hg); các chất ô nhiễm hữu cơ bền (PAHs, PCBs, hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo) trong trầm tích vùng triều miền Bắc, Việt Nam.
- Đánh giá diễn biến ô nhiễm theo thời gian và không gian, cảnh báo và đề xuất các giải pháp quản lý nhằm giảm thiểu khả năng tích luỹ và gây hại của các chất ô nhiễm trong trầm tích vùng triều miền Bắc.

Kết quả chính của đề tài

- Về khoa học
+ Kết quả khoa học đạt các mục tiêu đề ra, phản ánh được hiện trạng và diễn biến ô nhiễm trong môi trường theo thời gian và không gian ở bãi triều các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình ở miền Bắc Việt Nam.
+ Kết quả cho thấy hàm lượng PCBs trong trầm tích, nước và mô thịt sinh vật vùng triều có xu thế ra tăng theo thời gian thể hiện rõ ở các bãi triều ven bờ Hải Phòng, Quảng Ninh. Tích lũy hóa chất bảo vệ thực vật gốc clo trong trầm tích trên mặt thấp hơn các tầng dưới sâu ở hầu hết các bãi triều và duy nhất chỉ có bãi triều ở bến tàu Móng Cái có xu thế gia tăng theo thời gian. Các hợp chất PAHs có hàm lượng cao trong trầm tích ở bãi triều Cửa Lục và Đồng Rui và Móng Cái một số hợp chất của PAHs có hàm lượng vượt các tiêu chuẩn chất lượng trầm tích của Canada ngưỡng ISQG. Các kim loại nặng trong trầm tích có hàm lượng cao tại các bãi triều từ Hải Phòng đến Ninh Bình với các kim loại Cu, Pb, Zn, As.
- Về ứng dụng
+ Các kết quả này đã đánh giá được sự ra tăng gần đây của các chất ô nhiễm trong môi trường vùng triều và những ảnh hưởng của các hoạt động nhân sinh đến môi trường, xu thế của các chất ô nhiễm trong môi trường là những thông tin giúp cho các nhà quản lý ở các tỉnh ven biển có biện pháp trong quản lý nhằm giảm thiểu sự tích lũy chất ô nhiễm trong môi trường vùng triều.
+ Các giải pháp giảm thiểu khả năng tích lũy và gây hại gồm có: (1) - quản lý và kiểm soát nguồn thải, (2) – quan trắc và giám sát mức độ tích lũy, (3) – phân vùng cảnh báo, (4) - quy hoạch nuôi trồng và đánh bắt phù hợp, (5) – nghiên cứu và ứng dụng các công xử lý tiên tiến, (6) – tăng cường thể chế chính sách và thông tin tuyên truyền.

Những đóng góp mới

+ Kết quả nhiệm vụ lần đầu tiên đánh giá diễn biến các chất ô nhiễm trong môi trường vùng triều. Sử dụng các nghiên cứu đồng vị phóng xạ 210Pb trong nghiên cứu diễn biến ô nhiễm môi trường ở dải ven bờ miền Bắc Việt Nam.
+ Kết quả nhiệm vụ góp phần hỗ trợ đào tạo 02 nghiên cứu sinh.

Sản phẩm đề tài

- Các bài báo đã công bố: 05 bài báo công bố
1. Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Đình Khang, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Ngọc Anh, 2013. Một số đặc trưng môi trường trầm tích tại 7 lỗ khoan bãi triều miền Bắc Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Địa chất biển toàn quốc lần thứ II, trang 475 - 488. NXB. Khoa học Tự Nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISBN 978-604-913-134-9.
2. Đặng Hoài Nhơn, Trần Đức Thạnh, Đinh Văn Huy, Nguyễn Thị Kim Anh, Nguyễn Mai Lựu, Nguyễn Đình Khang, Phan Sơn Hải, Nguyễn Mạnh Hà, Phạm Tiến Đức, Lại Thị Bích Thủy, 2013. Quá trình trầm tích trên bãi triều miền Bắc Việt Nam: những kết quả bước đầu và ý nghĩa tương lai. Kỷ yếu hội thảo quốc tế về Khoa học biển giữa VAST và IRD, Hải Phòng, Viêt Nam, trang 164-178. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISBN 978-604-913-162-2.
3. Dương Thanh Nghị , Trần Đức Thạnh, Đỗ Thị Việt Hương 2013. Phân bố và tích tụ chất ô nhiễm hữu cơ bền OPCs và PCBs ở vùng triều ven bờ biển Bắc Việt Nam. Tạp chí Hóa học, tập 21, số 6ABC, trang 509 - 512, tháng 11 năm 2013. NXB. Khoa học và Công nghệ, Hà Nội. ISSN: 0866-7144
4. Dương Thanh Nghị, Trần Đăng Quy, 2013. Đặc điểm phân bố và tích tụ dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật cơ clo trong môi trường biển ven bờ Bắc Bộ Việt Nam. Tạp chí khoa học, tập 29, số 3, trang 163 - 169. NXB. Đại học Quốc gia, Hà Nội.
5. Dương Thanh Nghị, Trần Đức Thạnh, 2014. Đánh giá hiện trạng chất ô nhiễm PCBs trong môi trường và mô sinh vật ven bờ Đông bắc và Châu thổ sông Hồng. Tạp chí Khoa học và Công nghệ biển, tập 14, số 1, trang 68-74. NXB. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội. ISSN:1859-3097.
- Báo cáo tổng hợp, tóm tắt và các chuyên đề của nhiệm vụ.

Một số hình ảnh của đề tài

80tranducthanh

80tranducthanh1