Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu, đánh giá thực trạng và những đóng góp của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay
Thuộc Danh mục đề tài Nhiệm vụ thuộc Chương trình Tây nguyên 3
Họ và tên PGS.TS. Nguyễn Danh
Thời gian thực hiện 01/01/2012 - 01/01/2014
Tổng kinh phí 480 triệu đồng
Xếp loại Khá
Mục tiêu đề tài
 • Đánh giá thực trạng hoạt động và những đóng góp của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên từ thời kỳ đổi mới đến nay nhằm xác định những tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Liên hiệp hội;
 • Xác định nguyên nhân tồn tại, hạn chế và qua đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật các tỉnh Tây Nguyên trong thời gian tới.
Kết quả chính của đề tài

Về khoa học:

 • Làm luận cứ góp phần cho việc triển khai thực hiện Chương trình Tây Nguyên 3;
 • Làm cơ sở dữ liệu góp phần phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên;
 • Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ chức, cá nhân thông qua việc tham thực hiện đề tài.

Về ứng dụng: Nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp về Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh vùng Tây Nguyên từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh vùng Tây Nguyên mang lại hiệu quả cao.

Những đóng góp mới
 • Cho thấy thực trạng hoạt động và những đóng góp của Liên hiệp Hội các tỉnh vùng Tây Nguyên theo chức năng, nhiệm vụ của điều lệ hoạt động;
 • Cho thấy thực trạng nguồn nhân lực KHCN các tỉnh vùng Tây Nguyên;
 • Nguyên nhân khó khăn, hạn chế khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh vùng Tây Nguyên;
 • Đề xuất các giải pháp nâng cao kết quả hoạt động của các Liên hiệp các Hội KH&KT các tỉnh vùng Tây Nguyên.
Sản phẩm đề tài

Các bài báo đã công bố:

 • Bài 1 "Bước đầu đánh giá hiệu quả đề tài, dự án khoa học-công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000 - 2010” ThS. Phạm Anh Văn, đăng trên Tạp chí Khoa học Công nghệ và Môi trường số 3/2014;
 • Bài 2 “Ảnh hưởng của cơ chế chính sách tài chính đến sự phát huy hiệu quả các đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ ở tỉnh Gia Lai 2000 – 2010” Th.S Nguyễn Văn Vũ, đăng trên tập Thông tin trí thức Khoa học và Công nghệ số 6/2014.
 • Bài 3 “Cơ chế chính sách khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ giai đoạn đổi mới đến nay” ThS. Phạm Anh Văn, đăng trên tập Thông tin trí thức Khoa học và Công nghệ số 8/2015.

Các sản phẩm cụ thể:

 • 06 quyển báo cáo tổng hợp và phụ lục;
 • 06 đĩa CD.