Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phương pháp tích hợp thông tin Viễn thám trong giám sát môi trường và phòng chống thiên tai.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Trần Minh Ý
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 130 triệu