Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho việc đánh giá tổng hợp tài nguyên du lịch sinh thái phục vụ quy hoạch lãnh thổ.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Đặng Kim Nhung
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu