Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu cơ sở khoa học cho phân hạng và dự báo tai biến trượt lở sườn đối với các điểm dân cư và đường giao thông miền núi.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa lý
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên GS.TSKH. Lê Đức An
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 220 triệu