Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá, xác định vai trò của các nhân tố gây trượt lở đất bằng công nghệ GIS. Thí dụ vùng Tây bắc Việt Nam .
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên KSC. Nguyễn Tứ Dần
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 90 triệu
Kết quả chính của đề tài

02 bài báo