Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cưú đối sánh các pha kiến tạo cơ bản trong các bồn trầm tích Kainozoi Biển Đông và mối quan hệ của chúng với hoạt động kiến tạo khu vực.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất và Địa vật lý biển
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Phùng Văn Phách
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 240 triệu
Kết quả chính của đề tài

03 bài báo