Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quá trình phong hoá và vỏ phong hoá xác định cơ cấu cây trồng theo mục tiêu phát triển bền vững.
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS.Đậu Hiển
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Các mặt cắt vỏ phong hoá.
- Báo cáo tổng hợp.