Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu xác định nguyên nhân khác nhau về cơ chế hình thành và phát triển cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen - Đệ tứ ở đới ven biển Quảng Nam - Bình Định so với khu vực
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Vũ Văn Chinh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Sơ đồ cấu trúc kiến tạo thời đoạn Pliocen-Đệ tứ cho khu vực Quảng Nam - Bình Định.