Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu biến động chất lượng môi trường nước bằng các phương pháp địa hóa
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Lê Thị Lài
Thời gian thực hiện 01/01/2005 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 100 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Xác định hàm lượng các thông số môi trường,
- Qui luật phân bố các nguyên tố kim loại độc hại trong môi trường nước ngầm và nước mặt ở Nam Định,
- Xác định biến động chất lượng tài nguyên nước,
- Đánh giá nguy cơ nhiễm bẩn nước ỏ Nam Định