Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đặc điểm quá trình trầm tích lục địa và thành tạo khoáng sản trong các bồn trũng trượt bằng Mezozoi muộn, Kainozoi lãnh thổ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Địa chất
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Lê Thị Nghinh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 130 triệu