Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu bổ sung các dẫn liệu về đặc điểm phân bố của khu hệ côn trùng Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS.TS. Tạ Huy Thịnh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã công bố 19 công trình khoa học. Đề tài đã thu thập và lưu trữ bộ mẫu gồm hơn 30 000 mẫu vật côn trùng phục vụ cho nghiên cứu khoa học và bảo tàng. Mẫu vật thu được phục vụ cho 03 NCS làm luận án Tiến sĩ.