Thông tin Đề tài

Tên đề tài Điều tra đánh giá đa dạng sinh học thú rừng ở tỉnh Quảng trị và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững tỉnh Quảng trị và đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn và sử dụng bền vững
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Xuân Đặng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã công bố được 01 bài báo trên Tạp chí Sinh học và 2 bài khác trên Kỷ yếu hội nghị khoa học quốc gia.