Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quần xã động vật đáy không xương sống : tuyến trùng ( Nematoda), giáp xác chân chèo ( Harpacticoida) vàvai trò chỉ thị của chúng ở các hệ sinh thái rừng ngập mặn và cửa sông Việt Nam( giai đoạn 1-các tỉnh miềm Trung và Nam bộ)
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Nguyễn Vũ Thanh
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 180 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã công bố 9 bài báo trên các tạp chí quốc tế chuyên ngành; 6 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 1 báo cáo tham luận trên hội nghị khoa học quốc tế