Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hệ sinh thái dễ bị tổn thương tại các cộng đồng tái định cư thuỷ điện ở vùng cao
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Đào Trọng Hưng
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã tổ chức khảo sát thực địa tại huyện Mộc Châu (Sơn La) và Tân Lạc (Hòa Bình). Tổ chức 3 cuộc họp với người dân khu vực tái định cư tại các xóm của xã Tứ Nê huyện Tân Lạc để khuyến cáo họ bảo vệ các hệ sinh thái nhạy cảm. Đã công bố được 2 bài báo.