Thông tin Đề tài

Tên đề tài Đánh giá cường độ chuyển hoá năng lượng và vật chất của quá trình sản xuất sơ cấp trong hệ sinh thái biển ven bờ Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Nghiên cứu và Ứng dụng công nghệ Nha Trang
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS.TSKH. Nguyễn Tác An
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

- Bản xây dựng kế hoạch tổng thể đề tài và bổ sung thêm vào báo cáo 2 chuyên đề
- Tổng hợp phân tích số liệu chuyên môn, và báo cáo tổng kết