Thông tin Đề tài

Tên đề tài Phân lập và tuyển chọn các chủng VSV có khả năng tổng hợp các chất kháng sinh từ một số vùng biển của Việt nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên PGS Lê Gia Hy
Thời gian thực hiện 01/01/2006 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triều
Kết quả chính của đề tài

(1) Bộ sưu tập giống vi sinh vật biển đối kháng nhằm định hướng phát triển các chất kháng sinh mới có triển vọng ứng dụng vào thực tế. (2) Phương pháp tuyển chọn có định hướng để lựa chọn nhanh các sản phẩm mong muốn. (3) Số liệu đánh giá tính đa dạng VSV và khai thác hợp lý tài nguyên biển VN. (4) Đào tạo: 1 ThS.