Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu quá trình chuyển hoá vi sinh phytosterol thành hợp chất trung gian androstenedione (AD) và androstadienedione (ADD) để dùng trong tổng hợp thuốc steroid
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Sinh học
Thuộc Danh mục đề tài Đề tài Nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng
Họ và tên TS. Lê Văn Trường
Thời gian thực hiện 01/01/2007 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 150 triệu
Kết quả chính của đề tài

Đã tuyển chọn được một chủng vi khuẩn có khả năng chuyển hoá phytosterol thành AD và chọn lọc được môi trường thích hợp cho vi khuẩn này để tăng hiệu quả chuyển hoá.