Thông tin Đề tài

Tên đề tài Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải chế biến tinh bột sắn (khoai mì) tại Việt Nam
Cơ quan chủ trì (Cơ quan thực hiện) Viện Công nghệ Hoá học
Thuộc Danh mục đề tài Hướng Môi trường và Năng lượng (VAST07)
Họ và tên PGS.TS. Bùi Trung
Thời gian thực hiện 01/01/2007 - 01/01/2008
Tổng kinh phí 300 triệu đồng
Kết quả chính của đề tài

Sau hai năm thực hiện, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu đặt ra với các công việc chính như sau:
- Đã khảo sát hiện trạng và đánh giá mức độ xử lý ô nhiễm tại một số cơ sở sản xuất tinh bột sắn ở Tây Ninh, từ đó hoạch định phương án kỹ thuật phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm cho nguồn tiếp nhận.
- Đã tiến hành khảo sát các công đoạn quan trọng trong quá trình xử lý nước thải ô nhiễm và xử lý bã thải sắn dư thừa để xác lập các thông số kỹ thuật phục vụ cho công việc xây dựng các công trình xử lý ở quy mô sản xuất thực tế.
- Đã xây dựng được quy trình và thiết kế công trình xử lý nước thải sắn ở quy mô 600 m3/ngày. Công trình này có tính khả thi cao, tận thu được nguồn khí biogas, tiết kiệm kinh phí xây dựng, phù hợp với các điều kiện xây dựng của các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Việt Nam.
- Xây dựng quy trình và thiết kế mô hình xử lý bã sắn (mô hình tận thu biogas công suất 1 tấn bã/modul và phương án chế biến bã sắn thành compost). Đây là các phương án hỗ trợ khi lượng bã sắn không được tái sử dụng hết vào các mục tiêu có giá trị kinh tế cao hơn.

Kiến nghị:
Kết quả đề tài có tính khả thi cao. Tập thể tác giả tham gia đề tài kiến nghị các Cơ quan chủ quản tiếp tục quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai công trình vào thực tế sản xuất của các nhà máy chế biến tinh bột sắn tại Việt Nam.

Khu vực nghiên cứu

Tây Ninh