Tình hình thực hiện dự toán ngân sách trong năm

STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1 2018 Biểu số 03 Số 61/2017/TT-BTC 15/02/2019
2 2018 2506/VHL-KHTC 26/11/2018
3 2018 14060/BTC-NSNN 14/11/2018
4 2018 Biểu số 3 Số 61/2017/TT-BTC 15/10/2018
5 2018 Biểu số 3 Số 61/2017/TT-BTC 15/07/2018
6 2018 1363/VHL-KHTC 29/06/2018
7 2018 Biểu số 3 số 61/2017/TT-BTC 15/04/2018
8 2018 61/2017/TT-BTC 15/01/2018
9 2017 61/2017/TT-BTC 15/10/2017