Nghiệm thu đề tài: “Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới” thuộc Chương trình Tây Nguyên 2016 - 2020

26/06/2019
Ngày 21/06/2019 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Viện HLKHCNVN), Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNCNN) đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, mã số: TN16/X01. Đề tài thuộc Chương trình Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên trong liên kết vùng và hội nhập quốc tế (Chương trình Tây Nguyên 2016 – 2020) do Trung tâm Phân tích và Dự báo - Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chủ trì, PGS.TS. Bùi Nhật Quang làm chủ nhiệm. Đề tài được thực hiện trong từ 12/2016 đến tháng 3/2019.

HĐKHCNCNN gồm: GS.TS. Đỗ Hoài Nam – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng; hai ủy viên phản biện là GS.TS. Đỗ Đức Bình – Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế, Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn – Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; các thành viên hội đồng là GS.TS. Nguyễn Kế Tuấn – Đại học Kinh tế quốc dân, Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS.TS. Nguyễn Chiến Thắng – Viện Kinh tế Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Hoàng Khắc Nam – Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS. Nguyễn Duy Dũng - Viện nghiên cứu Đông Nam Á, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS.NCVCC. Nguyễn Đình Kỳ, Phó Chủ nhiệm Chương trình Tây Nguyên 2016-2020.

nghiemthuTayNguyen-bnquang.1
Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tây Nguyên là vùng có rất nhiều lợi thế đặc thù và được tạo nhiều thuận lợi trong khai thác các lĩnh vực có lợi thế đặc thù để phát triển kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên đang bị khai thác bừa bãi và không hiệu quả, khiến Tây Nguyên phát triển không bền vững. Xuất phát từ tình hình đó, đề tài TN16/X01 được giao nhiệm vụ thực hiện các mục tiêu cụ thể như sau:

  1. Làm rõ lý thuyết liên quan đến lợi thế so sánh đặc thù làm căn cứ xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên;
  2. Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù, thực trạng khai thác lợi thế đặc thù ở Tây Nguyên;
  3. Xác định thuận lợi, khó khăn, cơ hội, thách thức đối với khai thác lĩnh vực lợi thế đặc thù ở Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia AEC và FTA thế hệ mới;
  4. Đề xuất cơ chế, chính sách giải pháp khai thác hiệu quả lợi thế đặc thù ở Tây Nguyên.

Các nội dung nghiên cứu chính của đề tài gồm: Cở sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù trong hội nhập AEC và thực thi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Xác định các lĩnh vực có lợi thế đặc thù và thực trạng khai thác các lợi thế đặc thù ở Tây Nguyên thời gian qua; Khai thác các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia AEC và thực hiện các FTA thế hệ mới, đề xuất giải pháp đến năm 2030.

Dựa trên các nhiệm vụ cụ thể của đề tài, tại buổi họp nghiệm thu, PGS.TS. Bùi Nhật Quang – Chủ nhiệm đề tài đã trình bày các kết quả đạt được, trong đó:

  • Tây Nguyên được đánh giá là vùng đất có nhiều lợi thế trong phát triển kinh tế, với những cánh rừng cao su, cà phê, hồ tiêu tươi tốt, các khu nông nghiệp công nghệ cao, các ngành chế biến lâm sản - khoáng sản, và các sản phẩm du lịch mang bản sắc riêng có của vùng đất này.
  • Các lợi thế của Tây Nguyên đều mang tính chất tự nhiên, chưa có sự đầu tư của khoa học công nghệ, vì vậy việc khai thác các lợi thế đặc thù ở nơi đây trong thời gian qua vẫn diễn ra theo chiều rộng, chưa mang tính bền vững và chưa mang lại giá trị gia tăng cao cho các sản phẩm đặc thù.
  • Trong khi chưa thể nâng cấp lợi thế đặc thù từ lợi thế tĩnh sang lợi thế động, chiều hướng khai thác này đang đưa Tây Nguyên đi vào tình trạng bất lợi, gặp nhiều thách thức do khai thác lợi thế đặc thù quá mức và thiếu bền vững.
  • Triển khai nhiều giải pháp mang tính đồng bộ, khoa học và hiệu quả để giúp Tây Nguyên phát huy thế mạnh của địa phương, cởi trói cơ chế và giúp Tây Nguyên thoát khỏi "vùng trũng" về trình độ phát triển kinh tế, thu nhập đầu người và trở thành địa bàn chế biến các sản phẩm chủ lực và trở thành một cực tăng trưởng năng động ở Đông Nam Á.

Ngoài những kết quả trên, đề tài đã công bố 05 bài báo, trong đó có 1 bài báo quốc tế, 01 bài Tiếng Anh đăng ở tạp chí trong nước và 03 bài báo Tiếng Việt; 01 bản thảo sách (sẽ in sau khi đề tài được nghiệm thu chính thức); hỗ trợ đào tạo 01 Thạc sỹ và 01 nghiên cứu sinh.

nghiemthuTayNguyen-bnquang.2
Chủ nhiệm đề tài báo cáo kết quả trước hội đồng

Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã thảo luận, xem xét đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá các kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng chất lượng, vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Về mặt số lượng và sản phẩm: Đề tài đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu KH&CN đã ký, ngoài ra đề tài đã hoàn thành vượt mức 01 bài báo so với yêu cầu hợp đồng. 

Đề tài đã được Hội đồng KHCNCNN nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Đạt”.

Tin: Minh Tâm - Mỹ HảiTags:
Tin liên quan