BAN ỨNG DỤNG VÀ TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ

24/07/2012
Trụ sở: Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Trưởng ban: TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh Phó Trưởng ban:  1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng                              2. TS.NCVC. Vũ Thị Thu Lan
Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ được thành lập theo Nghị định số 27/2004/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 của Chính phủ
ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ
Số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (+84)(4) 3791.2613
Fax: (+84)(4) 3791.2613
Email:udtkcn@vast.vn
BAN LÃNH ĐẠO
Trưởng ban: TS. NCVC. Hà Quý Quỳnh
Phó Trưởng ban:1. PGS.TS. NCVCC. Phan Tiến Dũng
2. TS. NCVC. Vũ Thị Thu Lan
 
CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

Chức năng:

 • Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ là đơn vị trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chức năng giúp Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam quản lý công tác ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Nhiệm vụ:

 1. Xây dựng, trình Chủ tịch Viện phê duyệt kế hoạch 5 năm và hàng năm về hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện; tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, 5 năm và hàng năm của Viện.
 2. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai phương hướng, nhiệm vụ, cơ chế, biện pháp nhằm tăng cường công tác ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ và thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 3. Là đầu mối quản lý các hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị triển khai các hoạt động ứng dụng và triển khai công nghệ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 4. Chủ trì, phối hợp với Ban Kế hoạch - Tài chính tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc tổ chức và thực hiện các nhiệm vụ, dự án về ứng dụng và triển khai công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 5. Tham mưu giúp Chủ tịch Viện trong việc quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ của các đơn vị trực thuộc theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 6. Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Chủ tịch Viện phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài về ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ.
 7. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác ứng dụng và triển khai công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 8. Tổ chức sơ kết, tổng kết, thực hiện chế độ báo cáo, thống kê về lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc phạm vi chức năng của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 9. Quản lý đội ngũ công chức, viên chức, tài sản và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện giao.
LỰC LƯỢNG CÁN BỘ
Tổng số CBVC: 10 người

- Số biên chế: 06
- Số hợp đồng: 04
- Giáo sư:
- Phó Giáo sư: 02
- Tiến sỹ khoa học:
- Tiến sỹ: 03
- Thạc sỹ: 01
- Đại học: 04
- Khác:

CÁC HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CỦA ĐƠN VỊ
 • Nghiên cứu, đề xuất và triển khai cơ chế, biện pháp nhằm tăng cường công tác ứng dụng, triển khai, chuyển giao công nghệ và thương mại hoá các sản phẩm khoa học và công nghệ của Viện theo quy định của Nhà nước và của Viện.
 • Quản lý các nhiệm vụ hợp tác với bộ, ngành, địa phương, các dự án sản xuất thử nghiệm.
 • Chủ trì và phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc Viện tham gia các hội chợ công nghệ, quảng bá, giới thiệu các sản phẩm KHCN của Viện.
 • Quản lý các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tư vấn và dịch vụ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ của các đơn vị trực thuộc Viện.
 • Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Chủ tịch Viện phê duyệt kế hoạch thực hiện các dự án hợp tác với nước ngoài về ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trực thuộc về công tác ứng dụng và triển khai công nghệ.
 • Quản lý hoạt động của các doanh nghiệp, các đơn vị thành lập theo Nghị định số 35/HĐBT ngày 28-1-1992, các đơn vị theo Nghị định 115 của Chính Phủ.
MỐI QUAN HỆ CỘNG TÁC
 1. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ chịu sự lãnh đạo và chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Viện đối với mọi hoạt động của Ban; chịu sự chỉ đạo của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến lĩnh vực công tác ứng dụng và triển khai công nghệ.
 2. Ban Ứng dụng và Triển khai công nghệ có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trực thuộc Viện và các bộ, ngành, địa phương có liên quan để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
PGS.TS. Đỗ Trường Thiện


Tags:
Tin liên quan

Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai đoạn 2019 – 2024

Ngày 30/7/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá 5 năm Việt Nam gia nhập IIASA và phương hướng triển khai các hoạt động giai...

Ô nhiễm rác thải nhựa: Giải pháp quản lý và nghiên cứu khoa học

Rác thải nhựa đang là vấn đề cấp bách toàn cầu, không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới đều rất quan tâm. Nhằm góp phần đưa ra các giải pháp quản lý và tái chế rác thải nhựa, sáng...

Nghiên cứu công nghệ sản xuất vật liệu hữu ích từ tro xỉ nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân – Bình Thuận

Hiện nay tại các nhà máy nhiệt điện sử dụng than, quá trình đốt tạo ra lượng tro và xỉ rất lớn, thường chiếm khoảng 30 - 35% lượng than đưa vào đốt. Hàng năm nhà máy nhiệt điện...

Điều tra, đánh giá ảnh hưởng của thủy điện An Khê – Kanak đến tài nguyên nước vùng hạ lưu lưu vực sông Ba

Thủy điện An Khê – Kanak nằm ở thượng nguồn sông Ba thuộc tỉnh Gia Lai gồm có hai hồ chứa: hồ Kanak và hồ An Khê. Tuy nhiên, sau khi dự án thuỷ điện đi vào hoạt động, phần lớn...

Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4 năm 2019

Trong 2 ngày 31/7-1/8/2019, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ đối tượng 4. Tham dự khai mạc lớp học...