22/12/2011

I. Giới thiệu chung Hợp tác quốc tế là một nhân tố quan trọng để xây dựng tiềm lực KH-CN của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vì vậy kể từ khi thành lập cho đến nay, công tác hợp tác quốc tế luôn luôn được các thế hệ các vị lãnh đạo cấp Viện, cấp viện nghiên cứu và...

13/08/2009

TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ CỦA VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM I. Giới thiệu chung Hợp tác quốc tế là một nhân tố quan trọng để xây dựng tiềm lực KH-CN của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Vì vậy kể từ khi thành lập cho đến nay, công tác hợp tác quốc...