08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: VIETNAM JOURNAL OF MATHEMATICS - Xuất bản: 3 tháng/1 số - Mã tạp chí: ISSN 0866-7179

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: COMMUNICATIONS IN PHYSICS (CIP) - Số lượng: 4 số /năm - Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 0868-3166

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ CƠ HỌC – VIETNAM JOURNAL OF MECHANICS - Tạp chí xuất bản thường kỳ 4 số/năm - Số lượng: 300 cuốn/số - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 0866-7136

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên Tạp chí: TẠP CHÍ TIN HỌC VÀ ĐIỀU KHIỂN HỌC – JOURNAL OF COMPUTER SCIENCE AND CYBERNETICS - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh - Số lượng: 4 số/năm - Chỉ số ISSN: 1813-9663

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: ADVANCES IN NATURAL SCIENCES - Mã tạp chí: ISSN 0866-708X - Phạm vi phát hành: Trong nước và quốc tế. - Xuất bản: 3 tháng/1 số

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY - Số lượng: 6 số /năm và 2 - 3 số đặc biệt (Special Issue) / năm - Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh - Năm xuất bản đầu tiên: 1962 - Chỉ số ISSN: 0866-708x

08/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ HOÁ HỌC – JOURNAL OF CHEMISTRY - Ngôn ngữ thể hiện: Tiếng Việt và tiếng Anh - Kỳ hạn xuất bản: 02 tháng/01 kỳ (6 số/năm) - Chỉ số ISSN: 0866-7144

07/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí: TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ BIỂN – JOURNAL OF MARINE SCIENCE AND TECHNOLOGY - Số lượng: 4 số/năm - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Việt và tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 1859-3097

07/08/2012

- Tên tạp chí: TẠP CHÍ CÔNG NGHỆ SINH HỌC – JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY - Số lượng: 4 số/năm - Ngôn ngữ xuất bản: tiếng Việt và tiếng Anh - Chỉ số ISSN: 1811-4989

07/08/2012

- Cơ quan chủ quản: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Tên tạp chí, loạt tiếng Anh: VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES - Tên Tạp chí, loạt tiếng Việt: TẠP CHÍ CÁC KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT - Ngôn ngữ xuất bản: Tiếng Anh và Tiếng Việt - Chỉ số ISSN: 0866-7187